تعبیر خواب بیل

 

 • تعبیر خواب بیل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بیل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بیل

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  بیل در خواب خادمی اســت ke کارها ra انــجـام می دهد .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  بیل در خواب خادمی اســت ke کارها be نفاق کــنــد و بعضی گویند بیل در خواب کاری اســت ke ba رنج و عذاب حاصل شــود ... اگــر کسی ببیند بیل دارد و ba آن کاری می کــنــد ؛ دلیل ke کار وی تمام شــود .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  معبران سنتی نوشته اند بیل خادمی اســت ke کارها be نفاق می کــنــد امــا بیل وسیله ای اســت ke بــرای انــجـام کارهایی be کار گرفته می شــود ke نمی توان ba دست عمل کــرد و be آن سر و صورت داد be ایــن علت می تواند سمبول خادم باشد لیکن نفاق او ثابت نمی شــود ... هــر کسی ke در انــجـام کارهای روزانه be شما کمک می کــنــد و شما احساس می کنید ke بدون وجود او بسیاری از امور شما مختل می ماند می تواند be صورت بیل در خواب های ما شکل بگیرد ... چـنـانـچه در خواب بیلی نو ba دسته ای محکم دیدید ke احساس کردید be خودتان تعلق دارد ؛ کسی ra be کمک می گیرید ke قدرتمند و تواناست و چابک و کارآمد امــا اگــر ایــن بیل دسته ای کوتاه و کهنه و فرسوده داشت و خودش نــیــز زنگ زده بود ؛ معین و یاور شما هرکس هست آزردگی و کدورت دارد. گرفتن بیل ؛ گرفتن کمک از دیگران اســت و دادن بیل یاری رساندن .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  مشاهده‏ ى بیل در خواب ؛ بیانگر آن اســت ke در زندگى بیشتر be کار مى ‏پردازید تا be تفریحات ... کار کردن ba بیل در خواب ؛ بیانگر آن اســت ke براى رسیدن be رفاه در زندگى سعى و تلاش زیادى خواهید کــرد ... اگــر زنى در خواب ببیند ba بیل سرکجى مشغول کندن زمین مى ‏باشد ؛ be ایــن معناست ke در انــجـام تمام کارها be خود مستقل اســت ... اگــر خواب ببینید ke ba بیل be شما حمله مى ‏کنند ؛ be ایــن معناست ke توطئه ‏ى دشمن ra بر ملا مى ‏سازید .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE