تعبیر خواب بیشه

 

 • تعبیر خواب بیشه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بیشه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بیشه

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  بیشه درختان در خواب ؛ زنی اســت بیابانی ... اگــر دید ke در بیشه شــد و آن بیشه سبز اســت و درختان میوه دار دور آن اســت ؛ خاصه در وقت آن و از میوه آن بیشه همی خورد ؛ دلیل ke زنی خواهد ke اصل او بیابانی اســت ؛ ya کنیزکی خَرَد ke در بیابان او ra پرورده باشند ؛ و از آن زن او ra خیر و منفعت رسد ... اگــر آن بیشه ra خالی از آن ها دید ؛ دلیل بر شر و مضرت کــنــد ... اگــر ببیند در آن بیشه be جای درختان ؛ خار بود و از آن خارها او ra گزند رسید ؛ دلیل ke او ra غم و اندوه be جهت زنان رسد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع)‌ می فرمایند :

  دیدن بیشه درخواب بر چهار وجه است

  اول : زن بیابانی

  دوم : کنیزک

  سوم : منفعت

  چهارم : غم و اندوه

   

  لیلا برایت مى ‏گوید :

  اگر خواب ببینید ke در بیشه ‏اى پنهان شده ‏اید ؛ be ایــن معناست ke خطرى شما ra تهدید مى ‏کند ؛ اگــر در خواب شخصى ra ببینید ke خود ra در بیشه ‏اى پنهان کرده ؛ be ایــن معناست ke نقشه‏ هایش آشکار مى ‏گردد ... اگــر در خواب مشاهده کنید ke بیشه‏ اى سوخته اســت ؛ be ایــن معناست ke اتفاقات ناگوارى شما ra تهدید مى ‏کند .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  از یک بیشه گذر می کنید : یک تغییر دلپذیر

  خود ra در بیشه پنهان می کنید : خطر بسیار بزرگ

  دیگران خود ra در بیشه پنهان می کـنـنـد : عشق شما توام ba دلتنگی و نارضایتی اســت .

  درختان ya بوته های بیشه ra می برید : یک راز باعث مخفی شدن یک خطر بزرگ شده

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE