تعبیر خواب بید

 

 • تعبیر خواب بید
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بید » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بید

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  بید be معنی حشره پشم خوار ؛ دشمنی اســت ضعیف امــا زیانکار و خطرناک ... بید در خواب های ما کسی اســت از نزدیکان و شاید از افراد خانواده ke be عمد ya be سهو همت be نابودی شما گماشته و ba اعمال دانسته ya ندانسته خود چنان زیان می رساند و ویران و منهدم می کــنــد ke خودتان نمی فهمید و وقتی آگاه می شوید ke نمی توانید جبران کنید و کار از کار گذشته اســت ... دیدن بید در خواب دیدن دشمن اســت و اگــر ببینید ke در خانه شما بید پیدا شده خواب شما از دشمنان داخلی شما خبر می دهد ... اگــر فرش شما ke روی آن می نشینید بید گذاشته باشد جفت شما be شما دروغ می گوید و خیانت می کــنــد و زیان می رساند و ایــن بــرای زن و مرد یکسان اســت ... اگــر بید ra در کلاه خود یافتید be آبروی شما لطمه وارد می آید و دشمن ؛ حیثیت شما ra لکه دار می کــنــد و اگــر در خواب دیدید ke بید ra کشته اید و خانه ra از وجود آن پاک کرده اید نشان آنست ke بر دشمن یعنی همان دشمن ضعیف چیره می شوید .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  خواب درخت بید : ناکامی در عشق

  ترکه های بید : پول

  یک درخت بید ra اره می کنید : be شما خیانت می شــود .

  دیگران ba چوب درخت بید کار می کـنـنـد : دردسر بزرگ

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE