تعبیر خواب بیت المعمور

 

 • تعبیر خواب بیت المعمور
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بیت المعمور » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بیت المعمور

   

  خانه ای اســت در آسمان چهارم ؛ برابر کعبه و آن حجگاه فرشتگان اســت .

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر کسی ببیند در بیت المعمور شــد ؛ دلیل ke در میان مردم be امانت ya be علم ظاهر گردد و حج کــنــد و از شر دشمنان ایمن گردد ... اگــر بیت المعمور ra بر زمین ببیند ؛ دلیل ke be پادشاه عالم و عادل پیوسته شــود ... اگــر ببیند در بیت المعمور خانه ساخت ya خفت ؛ دلیل ke اجل وی نزدیک باشد ... اگــر ببیند پیرامون بیت المعمور طواف می کــرد ؛ دلیل ke از دنیا برود ... اگــر بیت المعمور ra be کردار مسجدی دید و در وی نماز کــرد ؛ دلیل ke هــمــه حاجات او روا شــود .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر ببیند از زمین تا بیت العمور گشاده اســت ؛ دلیل ke مردمان در آن سال حج و عمره بسیار کـنـنـد ... اگــر ببیند بیت العمور آراسته اســت و فرشتگان بر وی طواف می کــردنــد ؛ دلیل ke علما و اهل دین be نظام شــونــد و عز و جاه یابند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE