تعبیر خواب بیابان

 

 • تعبیر خواب بیابان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بیابان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بیابان

   

  حضرت دانیال (ع) می گوید :

  بیابان در خواب قسمت و روزی اســت be قدر بزرگی و فراخی آن ... اگــر ببیند در بیابان ها تنها بود ؛ دلیل ke از کسب خویش مال فراوان یابد ... اگــر ببیند ba گروهی در بیابان می گشت ؛ دلیل ke مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شــود .

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر کسی ببیند ke از بیابان بیرون آمد ؛ دلیل ke از غم و اندوه رسته شــود ... اگــر ببیند در بیابان شــد ؛ دلیل ke غمگین و مستمند گردد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  دیدن بیابان در خواب بر چهار وجه است

  اول : روزی و قسمت

  دوم : حیرت و سرگشتی

  سوم : عناد و رنج

  چهارم : بیم و خطر و هلاکت ؛ مگر از بیابان زود بیرون آید .

  در مورد رویاى بیابان چـنـانـچه زود از آن خارج شــد ؛ تعبیر چندان ناخوشایند نـیـسـت .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  بیابان و صحرا و دشت وسیع ya ناهموار خشک بدون آبادانی هــمــه یک تعبیر دارد ... معبران نوشته اند ke بیابان قسمت و روزی اســت ... بیابان در خواب های ما انتظار و توقعی اســت ke از دنیا داریم و ایــن متناسب اســت ba بزرگی و وسعت بیابان .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ اگــر خواب ببینید هنگام شب در بیابانی لم یزرع سرگردانید ؛ نشانه قحطی و زیان و از کف دادن دارایی اســت .

  ۲ـ اگــر دختری خواب ببیند در بیابانی تنهاست ؛ علامت آن اســت ke اگــر محتاط نباشد سلامت و آبرویش در معرض خطر قرار می گیرد .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  شما در بیابان سفر می کنید : غم و خجالت be همراه شما سفر می کــنــد .

  در یک طوفان شن از بیابان عبور می کنید : بــرای یکی از نقشه های مورد نظرتان اشکال پیش خواهد آمد .

  در هوای بد از یک بیابان عبور می کنید : دوستان be شما خیانت می کـنـنـد .

  به اتفاق اشخاص دیگر در بیابان هستید : هماهنگی در بین دوستان

  دیگران در بیابان سفر می کـنـنـد : گرفتاری و دردسر

  خواب یک بیابان برهوت و بدون آبادی : ۱- یک جشن در خانه شما برپا خواهد شــد ... ۲- دوستان قدیمی ra حفظ کنید .

  یک قطعه زمین خشک و بایر : از دیگران زیادی انتظار کمک و فداکاری دارید .

  یک بیابان ke فــقــط حیوانات وحشی در آن زندگی می کـنـنـد : یک کار سخت در انتظار شماست .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE