تعبیر خواب بچه

تعبیر خواب بچه

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب بچه
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب بچه » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بچه

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  فرزند خود : خوشبختی

  کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

  بچه های کوچک : غم و غصه

  دیدن کودکان بی شمار : فلاکت

  کودکان زیبا روی : شادی و سلامتی

  کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

  بچه ای کــه می دود : نیکبختی

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر ببیند او را دختری آید ؛ دلیل سلامتی اســت و شادی ... اگــر ببیند او را پسری آمد ؛ دلیل اســت دختر آورد ... اگــر ببیند او را دختری آمد ؛ دلیل اســت پسر آورد .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر ببیند کــه طفلی را جایی افکنده بودند و او بازیافت ؛ دلیل اســت از جایی کــه امید ندارد چیزی بــه وی رسد .

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  اگر در خواب بچه‏ اى را مشاهده کردید ؛ بــه ایــن معناست کــه در انــجـام کارها فرصت مناسبى را بــه دست آورده ‏اید ... دیدن بچه‏ ى لاغر در خواب نشانه ‏ى آن اســت کــه شما دچار مشکل مى ‏شوید ؛ اگــر در خواب بچه‏ ى چاقى را ببینید ؛ بــه ایــن معناست کــه در انــجـام کارها موفق مى‏ شوید ... اگــر در خواب ببینید کــه بچه‏ اى خوابیده ؛ بــه معنى آن اســت کــه زندگى خوبى خواهید داشت ... اگــر خواب ببینید کــه بچه‏ اى را بــه قتل رسانده‏ اید ؛ یعنى بــه یکى از اشتباهات خود پى مى‏ برید ... اگــر در خواب خود را مشغول بازى بــا بچه‏ ها دیدید ؛ نشانه ‏ى آن اســت کــه در تمامى کارهایتان بــه موفقیت مى‏ رسید .

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  اگر در خواب بچه‏ ى بازیگوش و شیطانى را دیدید ؛ نشانه‏ ى آن اســت کــه بــه خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل مى ‏شوید .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  خواب یک بچه : خوشبختی در خانه

  بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید کــرد .

  بچه های بستگانتان : شادی ناخواسته

  بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی

  یک دختر بچه خواب ببیند کــه فرار می کــنــد :

  طرز فکر مردم نسبت بــه او عوض می شــود .

   

  برچسب‌ها, , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب بچه”

  دیدگاه ها بسته شده اند.