تعبیر خواب بچه

 

 • تعبیر خواب بچه
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب بچه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بچه

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  فرزند خود : خوشبختی

  کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

  بچه های کوچک : غم و غصه

  دیدن کودکان بی شمار : فلاکت

  کودکان زیبا روی : شادی و سلامتی

  کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

  بچه ای که می دود : نیکبختی

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر ببیند او را دختری آید ، دلیل سلامتی است و شادی . اگر ببیند او را پسری آمد ، دلیل است دختر آورد . اگر ببیند او را دختری آمد ، دلیل است پسر آورد .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر ببیند که طفلی را جایی افکنده بودند و او بازیافت ، دلیل است از جایی که امید ندارد چیزی به وی رسد .

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  اگر در خواب بچه‏ اى را مشاهده کردید ، به این معناست که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده ‏اید . دیدن بچه‏ ى لاغر در خواب نشانه ‏ى آن است که شما دچار مشکل مى ‏شوید ، اگر در خواب بچه‏ ى چاقى را ببینید ، به این معناست که در انجام کارها موفق مى‏ شوید . اگر در خواب ببینید که بچه‏ اى خوابیده ، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت . اگر خواب ببینید که بچه‏ اى را به قتل رسانده‏ اید ، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى مى‏ برید . اگر در خواب خود را مشغول بازى با بچه‏ ها دیدید ، نشانه ‏ى آن است که در تمامى کارهایتان به موفقیت مى‏ رسید .

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  اگر در خواب بچه‏ ى بازیگوش و شیطانى را دیدید ، نشانه‏ ى آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل مى ‏شوید .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

  خواب یک بچه : خوشبختی در خانه

  بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید کرد .

  بچه های بستگانتان : شادی ناخواسته

  بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی

  یک دختر بچه خواب ببیند که فرار می کند :

  طرز فکر مردم نسبت به او عوض می شود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE