تعبیر خواب بچه

 

 • تعبیر خواب بچه
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب بچه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بچه

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  فرزند خود : خوشبختی

  کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

  بچه های کوچک : غم و غصه

  دیدن کودکان بی شمار : فلاکت

  کودکان زیبا روی : شادی و سلامتی

  کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

  بچه ای ke می دود : نیکبختی

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر ببیند او ra دختری آید ؛ دلیل سلامتی اســت و شادی ... اگــر ببیند او ra پسری آمد ؛ دلیل اســت دختر آورد ... اگــر ببیند او ra دختری آمد ؛ دلیل اســت پسر آورد .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر ببیند ke طفلی ra جایی افکنده بودند و او بازیافت ؛ دلیل اســت از جایی ke امید ندارد چیزی be وی رسد .

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  اگر در خواب بچه‏ اى ra مشاهده کردید ؛ be ایــن معناست ke در انــجـام کارها فرصت مناسبى ra be دست آورده ‏اید ... دیدن بچه‏ ى لاغر در خواب نشانه ‏ى آن اســت ke شما دچار مشکل مى ‏شوید ؛ اگــر در خواب بچه‏ ى چاقى ra ببینید ؛ be ایــن معناست ke در انــجـام کارها موفق مى‏ شوید ... اگــر در خواب ببینید ke بچه‏ اى خوابیده ؛ be معنى آن اســت ke زندگى خوبى خواهید داشت ... اگــر خواب ببینید ke بچه‏ اى ra be قتل رسانده‏ اید ؛ یعنى be یکى از اشتباهات خود پى مى‏ برید ... اگــر در خواب خود ra مشغول بازى ba بچه‏ ها دیدید ؛ نشانه ‏ى آن اســت ke در تمامى کارهایتان be موفقیت مى‏ رسید .

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  اگر در خواب بچه‏ ى بازیگوش و شیطانى ra دیدید ؛ نشانه‏ ى آن اســت ke be خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل مى ‏شوید .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  خواب یک بچه : خوشبختی در خانه

  بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید کــرد .

  بچه های بستگانتان : شادی ناخواسته

  بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی

  یک دختر بچه خواب ببیند ke فرار می کــنــد :

  طرز فکر مردم نسبت be او عوض می شــود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE