تعبیر خواب بُرد

 

 • تعبیر خواب بُرد
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بُرد » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بُرد

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  بهترین جامه ها بُرد اســت ... اگــر be خواب دید ke برد از پنبه اســت و be گونه سبز و سفید اســت ya جامه نو از برد پوشیده بود ؛ دلیل ke فراخی نعمت یابد و be قدر آن ke جامه نیک اســت آن ra خیر و منفعت رسد و اگــر ببیند جامه تنگ داشت و be گونه سیاه و کبود بود ؛ تاویلش be خلاف ایــن اســت .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  برد فروش مردی اســت ke دین ra be دنیا اختیار کرده باشد ؛ خاصه چــون برد از پنبه بود ... اگــر ببیند در وی ابریشم اســت ؛ دلیل ke هم طالب دین اســت و هم طالب دنیا .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE