تعبیر خواب بوریا

 

 • تعبیر خواب بوریا
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بوریا » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بوریا

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر کسی بوریا ببیند ؛ دلیل ke مردی اســت خسیس و نــیــز ؛ دلیل اســت بر آن ke زن بی اصل خواهد ... اگــر دید بوریا ببافت و سپری شــد ؛ دلیل ke شغل خویش ra تمام کــنــد ... اگــر ببیند از بوریا ازار خانه می بافت ؛ دلیل ke be کدخدائی خود مشغول شــود .

   

  جابر مغربی می گوید :

  اگر ببیند بوریا داشت ya کسی بدو داد ؛ دلیل ke او ra از زنی منفعت رسد ؛ be قدر کوچکی و بزرگی بوریا

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  بوریا در خواب بر سه وجه است

  اول : منفعت

  دوم : خواستن زن

  سوم : be کدخدائی خود مشغول بودن (مشغول شدن be کار دامادى و زناشویى خود)

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  بوریا فرشی اســت نجیبانه و فقیرانه ke بافتن آن مستلزم دقت و صرف وقت اســت ... بوریا در خواب صبوری و بردباری اســت و قناعت و عزت نفس ما be شکل فرش بوریا شکل می گیرد و be هیچ وجه گویای فقر و ادبار و مسکنت نـیـسـت ... بوریا در گذشته نقش دیگری در زندگی ما داشت ke احتمالا می توانست نماینده نداری و ضعف مالی صاحب آن باشد ولــی حالا بوریا ایــن نقش ra ندارد و همان طور ke گفته شــد چیزهایی ke در خواب می بینیم حکم کلی ندارند و ba برداشتی ke ما از آن ها داریم تعابیرشان متفاوت می شــود ... از جمله چیزها همین بوریا اســت ... ابن سیرین می گوید بوریا در خواب مردی اســت بخیل و خسیس و زنی اســت بی اصل و نسب لیکن ba برداشتی ke امروز نسبت be بوریا داریم و کاربرد آن ke کاملا متفاوت شده اســت ایــن تعبیر نمی تواند درست باشد ... اگــر در خواب دیدید ke بوریایی بافته اید ya مشغول بافتن آن هستید سر رشته کاری be دست شما می افتد ke شرافتمندانه اســت و صبوری و تحمل و پشتکار می خواهد و ایــن خوابی اســت نیکو ... اگــر دیدید ke بر بوریا نشسته و خوابیده اید می توانید مطمئن باشید ke در آینده نزدیک امنیت و آرامش خواهید یافت و کسی معترض شما نخواهد بود و بخصوص در کارهایی ke دارید باقی خواهید ماند و چـنـانـچه از آن کار هــر چــه هست ناراضی هستید بهبود خواهید یافت ... اگــر کسی بوریائی be شما داد ya بوریائی از فروشنده خریدید زنی در زندگی شما پیدا می شــود ... اگــر مرد مال دار و قدرتمندی هستید دیدن بوریا در خواب نوعی هشدار اســت و ایــن خواب شما ra be فروتنی و مهربانی be ضعیفان و زیر دستان دعوت می کــنــد و اگــر مردمی کم درآمد و بی تامین هستید خواب be شما نوید بهبود می دهد ولــی ba اعمال صبر و تحمل ... بوریای کهنه در خواب زن پیر اســت ... پیر زنی ke بی آزار اســت و مفید be حد توانایی .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE