تعبیر خواب بهمن

 

 • تعبیر خواب بهمن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بهمن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بهمن

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  بهمن : بدبختی

  دفن شدن در زیر بهمن : شکست خوردن

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  دیدن بهمن در خواب ؛ نشانه ‏ى آن اســت ke بــایــد بیشتر مراقب خود باشید احتمالا خطرى شما ra تهدید مى ‏کند ... اگــر در خواب ببینید ke بهمن راه شما ra مسدود مى‏ کــنــد ؛ be ایــن معناست ke دچار مشکل مى‏ شوید .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  خواب یک بهمن : موانع غیرقابل عبور راه شما ra سد خواهند کــرد .

  شما یک بهمن ra مشاهده می کنید ke از کوه سرازیر می شــود : be زودی شانس be سراغتان می آید .

  شما زیر یک بهمن مدفون شده اید : منفعت بزرگ در کارها

  دیگران زیر بهمن مدفون شده اند : یک تغییر مهم در اطراف شما رخ می دهد .

  بهمن ماه : خواب بهمن ماه در ماه بهمن : ایــن ماه بهترین ماه بــرای پول درآوردن اســت .

  در ماه بهمن be شما هدیه می دهند : در عشق be شما خیانت می شــود .

  بچه ای در ماه بهمن be دنیا می آید : نگرانی های شما بیشتر می شــونــد .

  خواب ماه بهمن در طول ماه های دیگر : بیماری

  شما در بهمن ماه be دنیا می آیید : وقایع مهم و خوشایندی بــرای شما اتفاق می افتد .

  بچه ها در ماه بهمن بدنیا آمده اند : آنها یک شغل سیاسی خواهند داشت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE