تعبیر خواب بهشت

 

 • تعبیر خواب بهشت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بهشت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بهشت

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  بهشت در خواب دیدن ؛ دلیل خرمی و مژده اســت از خدای تعالی ... اگــر ببیند از میوه های بهشت فرا گرفت ya کسی be وی داد و بخورد ؛ دلیل ke آنقدر ke میوه بهشت خورده بود ؛ علم و دانش آموزد و سیرت دین بداند ؛ لیکن سود ندارد ... اگــر ببیند ba حوران بهشت همی بود ؛ دلیل ke نزع بر وی آسان شــود ... اگــر ببیند در بهشت مقیم شــد ؛ لیکن وی نگذاشتند ؛ دلیل ke در دنیا میلش be فساد و عصیان اســت ... اگــر ببیند در بهشت be روی او بسته شــد ؛ دلیل ke مادر و پدر از وی ناخشنود باشند ... اگــر ببیند be نزدیک بهشت شده ؛ بازگردید ؛ دلیل ke بیمار شــود be حال مرگ ؛ لیکن از آن شفا یابد ... اگــر ببیند فرشتگان دست وی ra گرفتند ke در بهشت برند و برفت و در زیر درخت طبی بنشست ؛ دلیل ke مراد دو جهانی یابد ... اگــر ببیند وی ra از خوردن شراب و شر منع کــردنــد ؛ دلیل بود بر تباهی دین وی ... اگــر ببیند از میوه های بهشت کسی بدو داد ؛ دلیل ke آن کس ra از علم وی بهره رسد ... اگــر ببیند در بهشت آتش انداخت ؛ دلیل ke از باغ کسی چیزی be حرام بخورد ... اگــر ببیند از حوض کوثر آب خورد ؛ دلیل ke بر دشمن ظفر یابد ... اگــر ببیند کوشکهای بهشت یکی be وی دادند ؛ دلیل ke دلارامی ya کنیزکی be زنی بخواهد .

   

  جابر مغربی می گوید :

  اگر ببیند رضوان در برابر او خرم و شادمان اســت ؛ دلیل ke از کسی خرم و شادمان شــود و نعمت یابد ... اگــر ببیند در جایگاه بلند نیکو بود ؛ ke صورت بهشت داشت و او پنداشت ke بهشت اســت ؛ دلیل ke ba پادشاه عادل پیوند گیرد ؛ ya ba توانگری ya ba عالمی بزرگوار ... اگــر ببیند ســوی بهشت می رفت ؛ دلیل ke be راه حق پیوسته اســت .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  دیدن بهشت در خواب بر نه وجه است

  اول : علم

  دوم : زُهد

  سوم : منت

  چهارم : شادی

  پنجم : بشارت

  ششم : ایمنی

  هفتم : خیر و برکت

  هشتم : نعمت

  نهم : سعادت

  اگر be خواب دید ke در بهشت اســت ؛ دلیل بر مراد هــر دو جهانی خواهد رسید و be دست او خیرات بسیار رود ؛ چــون مصلح اســت .

  اگر نه be بیماری ya be بلایی مبتلا شــود ؛ چنانکه ثواب اهل بهشت بیابد و عالم شــود و مردمان از علم او منفعت یابند .

  اگر شخص صالح و پارسایى ببیند ke در بهشت اســت ؛ be بیمارى و بلاى سخت دچار مى شــود و ثواب اهل بهشت ra مى یابد .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  بهشت نــیــز مثل بهار دیدنی نـیـسـت و ما مختصات و مشخصاتی از بهشت در دست نداریم ke وقتی در خواب خود باغی بزرگ ra دیدیم بدانیم آن جا همان بهشت موعود اســت لیکن آن چنان ke be تجربه آموخته ایم ایــن احساس در ما ایجاد می شــود و در عالم خواب می فهمیم ke آن باغ بیکران و زیبا بهشت اســت ... زیاد اتفاق افتاده ke در خواب یکی از بستگان و دوستان متوفای خویش ra می بینیم و ba او حرف می زنیم ؛ حالش ra می پرسیم ولــی در باطن می دانیم ke او مرده اســت حــتـی در همان عالم خواب be خود می گوئیم ke او مرده پــس چگونه be اینجا آمده و ba ما حرف می زند ... ایــن ذهن مضاعف اســت ke فــقــط در خواب زنده می شــود و جان می گیرد ... be کمک همین احساس یعنی ذهن مضاعف اســت ke در خواب می فهمیم ایــن جا بهشت اســت ... پــس وقتی در خواب احساس کردیم جایی ke هستیم بهشت اســت بسیار نیکو اســت و اگــر درون بهشت باشیم خیلی بهتر اســت تا بیرون آن باشیم ... اگــر خویشتن ra در بهشت دیدید امــا حیواناتی آنجا مشاهده کردید ke بر مبنای گمان و تصور ما نباید آن جا باشند مثل گرگ ؛ روباه ؛ کفتار ؛ کرکس ؛ موش و خفاش ؛ گوینده ایــن اســت ke در آینده نزدیک ba مردمی محشور می شوید ke از آن ها می ترسید ... از کسانی مجبور می شوید خواهش بکنید ke be ناحق بر آن مقام و مرتبه رسیده اند ya شما ایــن طور فکر می کنید ... اگــر هیچ کس جز شما در بهشت نباشد و شما احساس تنهایی بکنید خواب شما می گوید انسان خود خواهی هستید و اگــر احساس تنهایی کردید خواب شما خبر می دهد ke اطرافیانتان ra از خود آزرده اید ke بــایــد جبران کنید ... اگــر خود ra بیرون بهشت دیدید و ba حسرت be آن جا نگاه کردید موردی پیش می آید ke می تواند بــرای شما سود بخش و افتخار آفرین باشد امــا در خود شایستگی رسیدن be آن ra سراغ ندارید ... اگــر شما دیدید بیرون بهشت هستید و در be روی شما بسته در راه پیشرفتتان مانعی پیش می آید ke برداشتن آن مانع و حل آن مشکل در قدرت شما نـیـسـت ... اگــر کسی شما ra be بهشت دعوت کــرد مژده ای می شنوید و اگــر کسی شما ra be بهشت هدایت کــرد از یاری و مساعدت یک نفر بهره مند می گردید ... be طور کلی دیدن بهشت خوب اســت و مبارک .

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  دیدن بهشت : آرامش و خوشبختی

  بودن در بهشت : شخصی مهربان و وفادار در کنار شماست .

   

  یوسف نبی علیه السلام می گوید :

  دیدن بهشت : مقصود حاصل گردد .

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  دیدن بهشت در خواب ؛ بیانگر داشتن اوقاتى خوش و دلنشین اســت ... اگــر در خواب ببینید در بهشت هستید ؛ نشانه ‏ى آن اســت ke از تکبر و خودخواهى be دور خواهید بود ... خوردن میوه ‏ى بهشتى در خواب ؛ نشانه‏ آن اســت ke روزهاى خوبى پیش رو دارید .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ دیدن خواب بهشت ؛ نشانه یافتن دوستانی وفادار اســت ... دوستانی ke خواستار پیشرفت شما در زندگی اند ... اگــر ملوانان چنین خوابی ببینند ؛ نشانه داشتن امیدهای درخشان و پیروزی و موفقیت در زندگی اســت ... اگــر مادران چنین خوابی ببینند ؛ نشانه داشتن کودکانی مطیع و زیباست ... اگــر در هنگام بیماری و بدبختی چنین خوابی ببینید ؛ علامت آن اســت ke be سرعت بهبود خواهید یافت و بخت و اقبالی مساعد be شما رو خواهد آورد .

  ۲ـ اگــر خواب ببینید در باغ های بهشت خود ra گم گشته می یابید ؛ نشانه آن اســت ke کارهایی ke be نظر ساده و امکان پذیرند ؛ در عمل نومید کننده و آزار دهنده خواهند بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE