تعبیر خواب بهار

 

 • تعبیر خواب بهار
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بهار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بهار

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  بهار در وقت بهار پادشاه اســت ... اگــر در خواب ببیند ke فصل بهار اســت و هوا نامعتدل ؛ چنانکه از گرمی و سردی مردمان ra مضرت و رنج رسید ؛ دلیل ke اهل آن دیار ra از پادشاه رنج و مضرت رسد ... اگــر ببیند هوا معتدل اســت و چنان خرم گشته از گل و شکوفه ؛ و مردم ra هیچ رنج و مضرت نبود ؛ دلیل ke مردم آن دیار ra از پادشاه خیر و منفعت رسد ... اگــر بهار ra be وقت خود be اعتدال ببیند ؛ دلیل جاه و عز و رفعت اســت و مردم عامه ra از پادشاه ؛ قوت و نصرت اســت و دلیل انصاف پادشاه اســت و تاویل فصل پاییز همین اســت .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  بهار ؛ طبیعت در نهایت اعتدال اســت و بــایــد هم چنین باشد ... حال اگــر ایــن طور نبود خلاف طبیعت چیزی شده و حادثه ای اتفاق افتاده ... چـنـانـچه در خواب احساس کنیم بهار اســت ولــی هوا گرم اســت و دمای بسیار دارد ya چنان سرد اســت ke در خواب می لرزیم خوب نـیـسـت و گویای دگرگونی تند و حاد می باشد در زندگی بیننده خواب ... در عالم خواب دیدن بهار و اعتدال طبیعی در بطن طبیعت نیکو اســت و بــرای بیننده خواب مبشر تعادل ya بهبود زندگی اســت ... چـنـانـچه بیمار باشید و در خواب بهار ra ببینید ya باغی ra ببینید ke پر گل و ریحان اســت و احساس کنید ke هــمــه ایــن خوبی ها be مناسبت بهار ایجاد شده نوید بهبود شماست و بی تردید از بیماری شفا خواهید یافت ... بهار راسا در خواب دیدنی نـیـسـت امــا می توانید جلوه بهار ra در اشیا و گیاهان و آب و باد و خاک و کوهستان ببینید ke ایــن نیکو اســت و بشارت خوبی ... اگــر جلوه بهار ra مثلا در باغ ببینید و حس کنید بهار اســت امــا نقصی در آن باشد در راه تامین نیک بختی شما مانعی be وجود می آید ... روی هم رفته دیدن جلوه های بهاری نوید آینده اســت و خوش بینی در برخورد ba پیروزی هایی ke بر مبنای حسن نیت حاصل می گردد .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  اگر خواب ببینید فصل بهار در پیش رو اســت ؛ نشانه آن اســت ke دوستانی شاد و وظایفی دلپذیر خواهید داشت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE