تعبیر خواب بند در پا

تعبیر خواب بند در پا

 

 • تعبیر خواب بند در پا
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بند در پا » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بند در پا

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر کسی ببیند که بند آهنین در پای داشت ، دلیل که دین او به خلل بوده و او دعوی مسلمانی کند به دروغ و مردی بخیل است ، از او چیزی به کسی نرسد . بعضی از معبران گفته اند : چون مردی مصلح بر دست خود بند ببیند ، دلیل که از کارهای بد و ناساز بازماند و دست بردارد . اگر بند دست از چوب ببیند ، آنچه گفته شد کمتر و آسانتر باشد .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر کسی در گردن خود بند از چوب ببیند ، دلیل که امانتی در گردن او بود و او امانت نمی گذارد . اگر بند چوبین بر پای خود ببیند ، دلیل بود از اطاعت حق تعالی . اگر این کس در سفر بود ، به سلامت باز آید . اگر دید بند گردنش از سیم بود ، دلیل او را به سبب زن رنج و زحمت است . اگردید که بندش از زر بود ، رنج و زحمتش از جهت مال باشد . اگر ببیند بندش از مس است ، دلیل که سبب رنج او از کسب و معیشت دنیا باشد . اگر ببیند بند از پای او برداشتند ، دلیل که از عمل پادشاه خلاصی یابد . اگر بر پای خود بند نهاده بیند ، دلیل که او را با مردی منافق صحبت افتد . اگر پای خود را به رسن بسته بیند ، دلیل که از کسی به وی منفعت رسد .

   

  حضرت دانیال (ع) می گوید :

  اگر امیر ببیند که بر پای خود بند آهنین داشت ، دلیل که از ولایت خویش به سفر رود و در آن سفر بماند . اگر ببیند در هر دو پایش بند نهاده بود ، دلیل که ولایت یابد . اگر ببیند چهار بند در پای داشت ، دلیل است که چهار پسر یابد . اگر ببیند بند از پای او برداشته اند ، دلیل که از غم ها فرج یابد . اگر امیری ببیند که پای او در بند و زنجیر بود ، دلیل است که او را از ترسایان منفعت رسد . بعضی از معبران گویند : کار وی آسان شود . اگر ببیند بند او از سیمین است ، دلیل است که زنی به نکاح خواهد یا به زنی عاشق گردد . اگر ببیند بند او زرین است ، دلیل که به سفر رود و یا بیمار شود . اگر ببیند بند او آهنین بود ، دلیل است که به سفری دور برود .

   

  جابر مغربی می گوید :

  بند در خواب ، ثبات دین است ، به قول پیغمبر (ص) که فرمودند : دوست دارم پای بند را در خواب ، و غل را دوست ندارم ، زیرا که پای بند ، بندگی است در دین .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  دیدن بند در خواب بر چهار وجه است

  اول : کفر

  دوم : نفاق

  سوم : بخل

  چهارم : از معصیت دست برداشتن

  بعضی از معبران گویند : غل در دست به خواب دیدن ، پادشاه ظالم را کوتاه دستی باشد از ظلم .

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر بند بر پای خود نهاده دید ، دلیل که ترسان و هراسان شود . اگر دید در پای او دو بند نهاده است و او در مسجد است ، دلیل که او در دین ثابت است ، یا در نماز یا در غزا یا در کاری که در آن صلاح دین است .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر ببیند در خواب که در پای خویش بند است و او را عزم سفر افتاد ، دلیل که در آن سفر دیر بماند و در آنجا مقیم شود و هر چه که در پای بند قوی تر و محکم تر بیند ، دلیل که اقامتش در آنجا بیشتر است . اگر بند فراخ بود بهتر باشد تا تنگ . اگر ببیند بندش از مس است همین دلیل کند . اگر بندش از آهن بود ، دلیل است بر آن چیزها که نخست یاد کرده شد . اگر ببیند که بندش از رسن است ، مقیم شدن از بهر دین باشد . اگر ببیند بند او چون چوب است ، مقیم شدن از بهر فساد دین است .

   

  جابر مغربی می گوید :

  اگر بیماری ببیند که بر پای او بند است ، دلیل که از زحمت خلاصی یابد . اگر پادشاه ببیند بر پای او بند است ، دلیل که پادشاهی بر وی پایدار باشد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  دیدن پای بند در خواب بر سه وجه است

  اول : ثبات در دین

  دوم : زن خواستن

  سوم : از سفر بازآمدن

  هر که در خواب ببیند در پای او بند است ، اگر در نیکی بود ، نیکی در وی پایدار باشد ، اگر در بدی باشد همچنین .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE