تعبیر خواب بط

 

 • تعبیر خواب بط
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بط » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بط

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  بط در خواب دیدن مال و نعمت اســت ke بدو رسد ؛ be قدر آن ke دیده بود ؛ خاصه ke در خانه و ملک خود دیده باشد ... اگــر ببیند ke بطان بسیار در سرایا در کوچه او جمع شدند و بانگ همی داشتند ؛ دلیل ke در آن موضع مصیبت افتد ... اگــر ببیند ke ba وی سخن گـفـتـنـد ؛ دلیل بود be سبب زنی توانگر سفر کــنــد و در آن سفر حرمت و منفعت یابد .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  بط در خواب مردی اســت بزرگ از اهل بیت ba مال و حشم بسیار ... اگــر ببیند از اندام بط چیزی یافت ؛ دلیل ke از مردی بدین صفت ke گفته شــد چیزی یابد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  بط سفید در خواب مال اســت ya زن توانگر ؛ و بط سیاه در خواب کنیزک اســت ... اگــر ببیند ke بط بکشت و از گوشت وی بخورد ؛ دلیل ke مال زن be میراث ستاند و هزینه کــنــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE