تعبیر خواب بستن

 

 • تعبیر خواب بستن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بستن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بستن

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  یک کتاب ra می بندید : یک راز بــرای شما فاش می شــود .

  چیزهای سنگینی ra ba بند می بندید : یک گرفتاری ba وزارت دادگستری در پیش دارید .

  دو تکه چوب ra be هم می بندید : خبرهای غم انگیز

  یک قسمت از بدن شما ba بند بسته شده : ناکامی

  شما ra ba طناب بسته اند : موانع بسیار بر سر راهتان پدیدار می شــود .

  دیگران ra ba طناب بسته اند : دردسرها شما ra کلافه خواهند کــرد .

  اشخاصی شما ra ba طناب می بندند : در یک دام می افتید .

  شما دیگران ra ba طناب می بندید : پریشانی و ضرر مالی

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE