تعبیر خواب بستان افروز

 

 • تعبیر خواب بستان افروز
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بستان افروز » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بستان افروز

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  بستان افروز در خواب دیدن ؛ شادی اســت ؛ لکن بدین بد اســت ... اگــر ببیند ke بستان افروز فرا گرفت ya کسی بدو داد ؛ دلیل بر خرمی و شادی اســت ... اگــر ببیند بستان افروز be کسی داد ؛ دلیل ke او ra خرم کــنــد .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  بستان افروز چــون be وقت خود ببیند مهتری اســت و بعضی از معبران گویند : زن بازرگان توانگر اســت ؛ ba جمال و خوش طبع ... اگــر دید ke بستان افروز در خواب در جایگاه خویش می شــود ؛ دلیل ke وی ra ba بازرگانی دوستی و مصاحبت افتد ... اگــر ببیند از زمین برکند ؛ دلیل ke از صحبت مردی جدا شــود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE