تعبیر خواب بره

 

 • تعبیر خواب بره
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بره » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بره

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  بره در خواب ؛ اگــر نر ya ماده باشد ؛ فرزند اســت ... اگــر ببیند بره ra فرا گرفت و ya کسی بدو داد ؛ دلیل ke او ra فرزندی آید ... اگــر ببیند بره ra بکشت ؛ دلیل ke فرزند او بمیرد ... اگــر ببیند گوشت بره بخورد او ra be سبب فرزند غم و اندوه رسد .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  دیدن بره در خواب خیر و منفعت اســت و نیکی و مال حلال be قدر بزرگی و کوچکی آن ... اگــر ببیند بره داشت او ra مال و غنیمت رسد be قدر آن ... اگــر ببیند بره ya بزغاله ra بکشت و آن ra بخورد ؛ دلیل ke او ra مصیبتی رسد be سبب فرزند .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  دیدن بره be خواب بر چهار وجه است

  اول : فرزند

  دوم : مال حلال

  سوم : معیشت

  چهارم : غم و اندوه

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  دیدن بره در خواب خوب و بـلـکـه بسیار خوب اســت ... معبران بره ra در خواب خیر و برکت تعبیر کرده اند ... آنچنان ke بــرای دامپروران فصل زائیدن گوسفندان زمانی اســت ke نتیجه زحمات خود ra دریافت می دارند و سود می برند ... برخی از معبران بره ra در خواب فرزند تعبیر کرده اند ... اگــر کسی در خواب ببیند ke صاحب بره ای شده برخوردی جالب و سودبخش در پیش خواهد داشت ... اگــر بیننده خواب ببیند ke بره ای در آغوش دارد و آن بره متعلق be خودش می باشد be زودی صاحب فرزند می شــود ... اگــر ازدواج نکرده باشد امتیاز خوبی پیش رو خواهد داشت ... اگــر بیننده خواب ببیند ke بره ای ra سر بریده و ذبح کرده زیانی be او می رسد ya یکی از نزدیکانش فوت می شــود ... خوردن گوشت بره غم خوردن اســت ... داشتن بره های بسیار فراوانی نعمت اســت ... be هــر حال دیدن بره در خواب خوب اســت حــتـی تماشای گله ای ke بره هایی در میان آنست .

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  داشتن یک بره : دلداری ؛ تسلی

  بره ای در حالت خواب و ya علف خوردن : افکار شعف آور

  بره ra روی دوش بردن : خوشبختی

  به دنبال آن جستجو کردن : رضایت

  بره ای در حال جست و خیز : از بچه های خود راضی بودن

  کشتن بره : رحمت خدا

  بره گمشده : همسر عابد

   

  یوسف نبی علیه السلام می گوید :

  دیدن بره : مراد حاصل شــود .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ اگــر خواب ببینید بره ها در چمنزاری سرسبز بازی می کـنـنـد ؛ علامت آن اســت ke دوستانی صمیمی خواهید یافت و در کسب ثروت موفق خواهید شــد ... اگــر کشاورزی چنین خوابی ببیند ؛ علامت آن اســت ke از طریق فروش محصولات زراعی خود سودی کلان خواهد برد .

  ۲ـ دیدن بره مرده در خواب ؛ نشانه اندوه و پریشانی اســت .

  ۳ـ اگــر خواب ببینید روی پشم سفید بره خونین اســت ؛ نشانه آن اســت ke افرادی بی گناه از اعمال خلافکاران رنج خواهند برد .

  ۴ـ اگــر در خواب بره ای گم کنید ؛ علامت آن اســت ke افرادی خودرأی be فرمان شما گردن می نهند ؛ شما بــایــد بیشتر مراقب رفتار خود باشید .

  ۵ـ دیدن پوست بره در خواب ؛ علامت آن اســت ke لذت و آسایش be زور از دیگران سلب خواهد شــد .

  ۶ـ اگــر خواب ببینید بره ای ra ذبح می کـنـنـد ؛ علامت آن اســت ke ba فدا کردن فراغت و آسایش خود عاقبت be سعادت دست می یابید .

  ۷ـ خوردن گوشت ba استخوان بره در خواب ؛ نشانه آن اســت ke بــرای تأمین فرزندان دچار دردسر خواهید شــد .

  ۸ـ اگــر خواب ببینید بره ها از پستان مادر خود شیر می مکند ؛ علامت آن اســت ke صاحب فرزندی زیبا و دوست داشتنی خواهید شــد و دوستانی ba استعداد خواهید یافت .

  ۹ـ اگــر خواب ببینید گرگ بره ای ra می درد ؛ علامت آن اســت ke مردم بی گناه از دست افراد شرور و ظالم رنج خواهند کشید .

  ۱۰ـ شنیدن صدای بع بع بره ها در خواب ؛ علامت آن اســت ke از شما درخواست بخشش و چشم پوشی خواهد شــد .

  ۱۱ـ دیدن بره ها هنگام طوفان زمستانی و بارندگی در خواب ؛ علامت آن اســت ke امید شما be بهبودی اوضاع و روزگاری بهتر be یأس مبدل خواهد شــد .

  ۱۲ـ اگــر خواب ببینید صاحب بره ای سفید هستید ؛ نشانه آن اســت ke در محیطی سودبخش و لذت بخش زندگی خواهید کــرد .

  ۱۳ـ اگــر خواب ببینید بره ای ra میان بازوان خود گرفته اید ؛ علامت آن اســت ke بــرای رسیدن be شادمانی از خساست رو برمی گردانید و خرج هایی فراوان می کنید بی آنکه از هدر رفتن پول خود کوچکترین تأسفی بخورید .

  ۱۴ـ اگــر خواب ببینید پشم بره ای ra می چینید ؛ علامت آن اســت ke شخصیتی سرد و پولدوست خواهید شــد و ba هــمــه صداقت بی رحم خواهید بود .

  ۱۵ـ اگــر زنی خواب ببیند پوست بره ای ra می کــنــد و ناگهان در حین انــجـام ایــن کار در می یابد ke پوست فرزند خود ra از گوشت جدا می کــنــد ؛ نشانه آن اســت ke در آینده ba رفتار خود موجب پریشانی و اندوهگین شدن نزدیکان خواهد شــد .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  بره در چمنزار : آسایش و راحتی خیال

  بره می خرید : غافلگیر خواهید شــد .

  گوشت بره می خورید : اشک

  بره می فروشید : خوشبختی

  مالک تعدادی بره هستید : پول و تسلی خاطر

  یک بره گمشده ra پیدا می کنید : در یک محکمه ya معامله برد ba شما خواهد بود .

  بره ها ra می کشید : be موانع دشوار خواهید رسید .

  یک بره be کسی هدیه می کنید : عمر شما طولانی خواهد بود .

  یک بره حمل می کنید : سرنوشت شما be خوشبختی می انجامد و از فداکاری دیگران بــرای راحتی شما لذت خواهید برد .

  روز عید گوشت بره می خورید : یک رفاقت طولانی

  یک گله بره در چراگاه : ترس بزرگی بر شما غلبه خواهد کــرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE