تعبیر خواب برهنه

 

 • تعبیر خواب برهنه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب برهنه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب برهنه

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  اگر خواب ببینید ba لباسی پاره و پابرهنه سرگردانید ؛ نشانه آن اســت ke توقعات بیش از اندازه بــرای شما دردسرساز خواهد شــد و تمامی کوشش های شما بــرای رسیدن be هدفی خاص be یأس مبدل خواهد شــد .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  یک زن خواب ببیند ke برهنه اســت : ناکامی از هــمــه طرف

  یک مرد خواب ببیند ke برهنه اســت : او آشکارا شرمسار خواهد شــد .

  یک زن زیبای برهنه : پول خوبی be دست می آورید .

  یک زن معمولی برهنه : نقشه ها و ایده های بزرگی در سر دارید .

  یک زن برهنه خیلی زشت : خواسته های شما برآورده نمی شــود .

  یک دختر جوان و زیبای برهنه : تکبر و خودخواهی

  زن شما برهنه اســت : اعضای فامیل درباره شما حرف می زنند .

  تعداد زیادی زن برهنه : مردم نظر بلندی روی شما دارند .

  شما افراد برهنه ra می شمارید : خبرهای خوش دریافت می کنید .

  مردان و زنان لخت be اتفاق یکدیگر : شما شخص باوفا و نجیبی هستید .

  برهنگان در حال دویدن : ایده هایتان ra از دست می دهید .

  شما ba یک شخص برهنه خوابیده اید : پریشانی و تشویش

  با یک زن برهنه در محلی دور از خانه خودتان خوابیده اید : یک نفر be شما آزار خواهد رساند .

  برهنه در خیابان راه می روید : دوستان و نزدیکان باعث ناکامی شما می شــونــد .

  اشخاص متاهل برهنه هستند : پول

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE