تعبیر خواب بدن

 

 • تعبیر خواب بدن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بدن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بدن

   

  فروید می گوید :

  هر عضو بدن می تواند معرف عضو دیگری ke اهمیت کمتری دارد باشد .

  هر عضو تیز و نوک دار مانند انگشتان ؛ دندان و زبان و نوک بینی نشان آلت مردی اســت .

  هر سوراخ بدن مانند دهان و غیره سوراخ مقعد و ya فرج اســت .

  دیدن سوراخ در پشت بدن و پشت دست نشان مقعد اســت و سوراخ در جلوی بدن سوراخ فرج اســت .

  دیدن ترشحاتی مانند بزاق و اشک و ادرار می تواند be ترشح منی تفسیر شــود ... شکم و معده نشانگر امیال و عواطف سر کوفته و محدود شده اســت .

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  دیدن بدن در خواب ؛ بیانگر آن اســت ke شما دلبسته ‏ى کسى مى ‏شوید و در انــجـام کارهاى بیهوده وقت تلف مى ‏کنید ... اگــر خواب ببینید ke داراى بدنى قوى هستید ؛ be ایــن معناست ke be خوشبختى مى ‏رسید ... اگــر در خواب بدن خود ra زخمى ببینید ؛ بیانگر ضرر مالى اســت ... دیدن بدن لخت در خواب ؛ نشانه ‏ى آن اســت ke کار نادرستى انــجـام مى ‏دهید ke آبروى شما در خطر اســت .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  خواب بدن خودتان : خوشبختی

  بدن یک زن : دیگران ba ایــن زن تفریح می کـنـنـد .

  بدن یک مرد : نقشه های شما عملی و موفق خواهند شــد .

  بدن یک بچه : عازم یک سفر هستید .

  بدن از شکل افتاده یک شخص دیگر : شادی در آینده نزدیک

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE