تعبیر خواب بدن

 

 • تعبیر خواب بدن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بدن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بدن

   

  فروید می گوید :

  هر عضو بدن می تواند معرف عضو دیگری که اهمیت کمتری دارد باشد .

  هر عضو تیز و نوک دار مانند انگشتان ، دندان و زبان و نوک بینی نشان آلت مردی است .

  هر سوراخ بدن مانند دهان و غیره سوراخ مقعد و یا فرج است .

  دیدن سوراخ در پشت بدن و پشت دست نشان مقعد است و سوراخ در جلوی بدن سوراخ فرج است .

  دیدن ترشحاتی مانند بزاق و اشک و ادرار می تواند به ترشح منی تفسیر شود . شکم و معده نشانگر امیال و عواطف سر کوفته و محدود شده است .

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  دیدن بدن در خواب ، بیانگر آن است که شما دلبسته ‏ى کسى مى ‏شوید و در انجام کارهاى بیهوده وقت تلف مى ‏کنید . اگر خواب ببینید که داراى بدنى قوى هستید ، به این معناست که به خوشبختى مى ‏رسید . اگر در خواب بدن خود را زخمى ببینید ، بیانگر ضرر مالى است . دیدن بدن لخت در خواب ، نشانه ‏ى آن است که کار نادرستى انجام مى ‏دهید که آبروى شما در خطر است .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

  خواب بدن خودتان : خوشبختی

  بدن یک زن : دیگران با این زن تفریح می کنند .

  بدن یک مرد : نقشه های شما عملی و موفق خواهند شد .

  بدن یک بچه : عازم یک سفر هستید .

  بدن از شکل افتاده یک شخص دیگر : شادی در آینده نزدیک

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE