تعبیر خواب بت

 

 • تعبیر خواب بت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بت

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر ببیند بت می پرستد ؛ دلیل ke بر خدای تعالی دروغ گوید و بر راه باطل اســت ... اگــر ببیند بت از چوب اســت و او ra می پرستید ؛ دلیل ke منافق اســت در دین ... اگــر ببیند آن بت از سیم اســت ؛ دلیل ke از بهر هوای نفس تقریب کــنــد be زنی ke ba وی میل دارد ... اگــر ببیند آن بت از زر اســت ؛ دلیل ke میلش be کار مکروه و جمع مال اســت ... اگــر ببیند آن بت از آهن اســت ya از مس ya از ارزیر ؛ دلیل ke غرضش از دین صلاح دنیا و طلب متاع آن باشد .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر بت ra از جوهر ببیند ؛ دلیل ke غرضش از دین پادشاهی و خدم و حشم اســت ... اگــر ببیند آن بت از جوهر دور شــد ؛ دلیل ke غرض از دین جمع کردن مال حرام اســت ... اگــر ببیند بت در خانه اســت از عقل و دانش خود فرو ماند و متحیر شــود .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  دیدن بت در خواب بر سه وجه است

  اول : دروغ و باطل

  دوم : مکار منافق

  سوم : زن مفسد فریبنده

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  بت در خواب هوای نفس اســت ... چـنـانـچه در خواب دیدید ke در داخل بت خانه ای هستید خوابتان می گوید ke اسیر تمنیات نفسانی متعدد هستید و از هوی و هوس پیروی می کنید ... اگــر دیدید ke بتی ra برگزیده اید و در مقابل او سجده می کنید نشان آن اســت ke گرفتار هوسی تند می شوید و be شدت از آن پیروی می کنید تا جایی ke آبرو و شخصیت خویش ra be مخاطره می افکنید ... شکستن بت ba همین قیاس مبارزه ba خواهش های نفسانی اســت و نشانه آن اســت ke در آینده ای نه چندان دور موردی پیش می آید ke خویشتن ra بیازمائید تا بدانید در مقابل هوی و هوس چــه قدر ضعیف ya نیرومند و پایدار هستید ... دیدن بت های متعدد هشداری اســت ke خود ra از کید و افسون زنان حفظ کنید ... زن همچنان ke در ادبیات و شعر بت شناخته می شــود be عــنــوان بت پرستیدنی مورد خطاب قرار می گیرد و در خواب نــیــز be شکل بت تجسم می یابد و چــون در خواب بت هایی ra دیدید هوشیار آینده خویش و کید زنان باشید ... بت در خواب بــرای زنان همان چیزهایی اســت ke شوق و علاقه ایشان ra بیشتر بر می انگیزد مثل جواهرات ؛ زیبایی شخصی ؛ فخر فروشی be رقیبان ؛ داشتن خانه و اتومبیل و زندگی پر شکوه و چـنـانـچه زنی در خواب بت ya بت هایی ra دید ke be وسیله آن ها احاطه شده بــایــد بداند ke در زمینه ایــن مسائل زیاده روی می کــنــد و سعادت خویش ra be بازی می گیرد ... دیدن بت طلایی در خواب گویای ایــن اســت ke میل و رغبت شما be انــجـام کارهای نا پسند شدت یافته و قوت گرفته اســت ... بت سنگی بی ارزش بودن هدف های هوس آلود شما ra بازگو می کــنــد ... بت سنگی استحکام هوس و ضعف شما ra حکایت می کــنــد ke طبعا هــر چــه هوس قوی تر باشد مخاطره بیشتر اســت ... داشتن بت در خانه و محل زندگی دور شدن از مسیر عقل و درایت و دور اندیشی اســت ... برخی از معبران بت ra be طور عام زن مکار و فساد انگیز تعریف کرده اند ke اگــر ایــن هم درست باشد بت پرستی be میزان پرستش هوای نفس مردود اســت .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ اگــر خواب ببینید بت پرستی می کنید ؛ علامت آن اســت ke در زندگی شهرت و ثروتی اندک be دست  می آورید ؛ زیــرا اجازه می دهید روابط ناعادلانه بر شما مسلط گردد .

  ۲ـ شکستن بت در خواب ؛ نشانه آن اســت ke هیچ چیز نمی تواند مانع شما از be دست آوردن مقامات افتخار آمیز بشود ؛ زیــرا شما تسلط کاملی بر افکار خود دارید .

  ۳ـ اگــر در خواب دیگران ra مشغول ستایش بت ها ببینید ؛ علامت آن اســت ke بین شما و دوستانتان اختلاف بزرگی be وجود می آید .

  ۴ـ اگــر خواب ببینید ستایش بت ra زشت می شمارید ؛ نشانه آن اســت ke طبیعت بشری ra بسیار خوب درک می کنید و در آینده be امتیازاتی بزرگ دست می یابید .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  شما نزد وحشیان بت پرست می روید : از آرامش در خانه تان لذت خواهید برد .

  شما نزد بت پرستان هستید : آغاز یک زندگی  پر پول

  یک مرد روحانی خواب ببیند ke نزد بت پرستان می رود : احترام او در بین مردم بالا خواهد رفت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE