تعبیر خواب ببر

 

 • تعبیر خواب ببر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ببر » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ببر

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  ببر جانوری است درنده و از جمله سباع است و دشمن شیر است و دیدن وی به خواب دشمن قوی و دلیر است ، لیکن کریم و مهربان است . اگر ببیند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر کرد ، دلیل که بر دشمن چیره شود . اگر ببیند ببر وی را قهر کرد دشمن بر وی ظفر یابد . اگر ببیند ببر از وی ترسان است و می گریخت از دشمن ایمن گردد .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  پوست و استخان و موی ببر به خواب دیدن ، مال و منفعت است که از دشمن بدو رسد ، به قدر آنچه دیده است . اگر ببیند بر ببر نشسته است و او مطیع است ، دلیل که دشمن مطیع او گردد .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن است اما دشمنی قوی و کریم . دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رویارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود . معبران عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند : اگر در خواب ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید خواب شما خبر می دهد که در آینده با چنین دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید . اگر در خواب دیدید که با ببر می جنگید با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می کنید و الزاما درگیر می شوید . اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد . پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می آید و چنانچه در خواب ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته اید پولی به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند و برای سال های آینده تامین خواهید یافت .

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  اگر در خواب ببرى را مشاهده کردید ، به این معناست که یکى از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد . اگر در خواب ببینید که ببرى مدام شما را تعقیب مى ‏کند ، به این معناست که شخصى به شما ضرر مى رساند .

   

  هانس کورت مى ‏گوید :

  حمله ‏ى ببر در خواب ، بیانگر آن است که شما در اثر یک شکست دچار یأس و نا امیدى مى ‏شوید . اگر در خواب مشاهده کنید که جلوى حمله ‏ى یک ببر را مى ‏گیرید ، به این معناست که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان موفق مى ‏شوید . اگر در خواب ببرى را در قفس ببینید ، بیانگر شکست دشمنان است .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ اگر خواب ببینید ببری به طرف شما می آید ، نشانه آن است که از دست دشمنان آزار خواهید دید .

  ۲ـ اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می کند ، نشانه آن است که عدم موفقیت ، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت .

  ۳ـ اگر خواب ببینید حمله ببری را دفع می کنید و او را از خود دور می سازید ، نشانه آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواهید شد .

  ۴ـ اگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانه آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد .

  ۵ـ دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید .

  ۶ـ دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب ، نشانه آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت ، که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

  خواب ببر : دشمنان بر سر راه شما پدیدار می شوند .

  به یک ببر نگاه می کنید : شانس در خانواده

  یک ببر می دود : یک بیماری خطرناک

  یک ببر را می کشید : مراقب حسود باشید .

  یک ببر ماده بعد از زایمان می میرد : پول بدست می آورید .

  یک ببر در سیرک : دوستان بسیار خدمت گذاری خواهید داشت .

  یک ببر شما را غافلگیر می کند : پریشانی و اضطراب بزرگ

  شما یک بچه ببر اهلی دارید : از شما تقاضای ازدواج خواهد شد .

  یک ببر در قفس : مرگ یک شخصیت مهم

  صدای غرش یک ببر را می شنوید : غم بزرگی باعث ناراحتی شما می شود .

  یک ببر زنجیر شده : یک دشمن شما را غافلگیر می کند .

  یک ببر در حال غذا خوردن : ثروت بزرگی به شما نزدیک می شود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE