تعبیر خواب بانگ نماز

 

 • تعبیر خواب بانگ نماز
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بانگ نماز » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بانگ نماز

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  هر بنده مصلح و مومن و مستور چــون ببیند در جایگاهی معروف بانگ نماز شنود ya بانگ نماز دهد ؛ دلیل حج بیت الله بگذارد ... اگــر بانگ نماز در جایگاهی مجهول بود ؛ مکروهی و ناپسندی بدو رسد ... اگــر ایــن خواب ra مردی فاسق دید ؛ دلیل ke او ra be دزدی گیرند ... اگــر دید بانگ نماز ra از مسجد ya از مناره دهد ؛ دلیل ke مردمان ra be خدا می خواند ... اگــر دید در بستر خفته بانگ نماز می داد ؛ دلیل ke ba زن خود الفت دارد ... اگــر دید بانگ نماز در خانه خود می داد ؛ دلیل ke مفلس و درویش گردد و گویند کسی از اهل بیت او هلاک شــود ... اگــر دید بانگ در چاه ya در سردابه می داد ؛ دلیل ke آن کس زندیق ya منافق اســت ... اگــر دید ke بانگ نماز در کوچه می داد ؛ دلیل بر ماسوی کــنــد .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر مردی ببیند ba زن خود بانگ نماز می داد ؛ دلیل اســت ke be زودی از دنیا رحلت کــنــد ... اگــر دید در کلمه های بانگ نماز زیادت و نقصانی بود ؛ دلیل ke بر مردمان ستم و بیداد نماید ... اگــر دید کودکی بانگ نماز می داد ؛ دلیل ke پدر و مادر ra وداع گوید ... اگــر ببیند بانگ نماز در گرمابه می داد ؛ دلیل بدحالی او بود در دین و دنیا ... اگــر دید بانگ نماز در قافله ya در لشگرگاه می داد ؛ تاویلش بد اســت ... اگــر ببیند محبوسی در زندان بانگ نماز می داد و اقامه کــرد ؛ از زندان رهایی یابد ... اگــر ببیند بانگ نماز be لهو و بازی می داد ؛ دلیل ke هلاک شــود ... اگــر دید بر سر کوهی بانگ نماز می داد ؛ دلیل ke پادشاه سخن راست گوید و او ra be خدای تعالی خواند ... اگــر دید در مناره بانگ نماز می داد ؛ دلیل ke بزرگی و فرمانروایی یابد ... اگــر ببیند در کنج خانه بانگ نماز داد ؛ دلیل ke در کار حق خیانت کــنــد ... اگــر ببیند در سردابه بانگ نماز داد ؛ دلیل ke be سفر زود شــود و در آن سفر رنج و بلا کشد و دیر بماند ... اگــر دید در میان کوهی بانگ نماز کــرد ؛ دلیل ke در میان قومی ستمگر گرفتار آید و ba وی خیانت کـنـنـد ... اگــر ببیند بر کرسی ya بر تختی نشسته بود ya ایستاده و be لهو بانگ نماز می کــرد ؛ دلیل ke عقل از او زایل شــود ... اگــر دید دیگری بانگ نماز کــرد و او بشنید ؛ دلیل ke be کار عبادت و طاعت کاهل اســت و کسی او ra be خدای تعالی خواند ... اگــر ببیند بانگ اقامت شنود ؛ دلیل ke در کارهای حق توفیق یابد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است

  اول : حج

  دوم : سخن

  سوم : فرمانروایی

  چهارم : بزرگی

  پنجم : ریاست

  ششم : سفر

  هفتم : بریدن

  هشتم : مفلسی

  نهم : خیانت

  دهم : جاسوسی

  یازدهم : منافقی

  دوازدهم : بریدن دست

   

  یوسف نبی علیه السلام می گوید :

  دیدن بانگ نماز و اقامه گفتن دین قوی شــود و حرمت او بیفزاید .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE