تعبیر خواب بالا رفتن

 

 • تعبیر خواب بالا رفتن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بالا رفتن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بالا رفتن

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر ببیند بر بالای کوهی نشسته بود ya بر بام و ya بر کوشک و مانند ایــن ها بالا رفتن ؛ دلیل اســت ke آنچه جوید بیابد و حاجتش روا شــود و بعضی از معبران گویند : اگــر ببیند be دشواری بالا همی رفت ؛ دلیل ke آنچه خواهد be رنج و دشواری بیابد ... اگــر ببیند بر نردبان بالا می رفت ؛ دلیل اســت ke در دین شرف و منزلت یابد ؛ خاصه ke نردبان او از گل باشد ... اگــر ببیند نردبان از گچ و سنگ بود ؛ دلیل اســت ke در دین او خلل باشد .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  از نردبان be بالا رفتن از گچ و سنگ ؛ دلیل ke شرف و بزرگی یابد در ایــن جهان ... اگــر ببیند از خشت خام و گل بود ؛ قدر و منزلت یابد در ایــن جهان ... اگــر ببیند بر آسمان بالا رفت و برنیامد ؛ دلیل اســت ke اجل او نزدیک باشد ... اگــر ببیند بر آسمان شــد و بازآمد ؛ دلیل اســت ke سخت بیمار شــود و سرانجام شفا یابد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع)‌ می فرمایند :

  بالا رفتن بر پنج وجه است

  اول : روائی حاجت

  دوم : زن خواستن

  سوم : قرب و نزدیکی

  چهارم : مراد یافتن

  پنجم : بالا رفتن کار

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  بالا رفتن اگــر موفقیت آمیز باشد نیکو اســت ... اگــر در خواب be دشواری از پله و نردبان بالا می روید گویای ایــن اســت ke در آینده ba مشکلاتی رو be رو خواهید شــد ... بالا رفتن از پله ای ke انتهای آن تاریک و نامعلوم اســت نیکو نـیـسـت و لااقل پیگیری یک تلاش بی ثمر ra نشان می دهد ... بالا رفتن از پله سنگی خوب اســت چرا ke سنگ شرافت و استحکام و اراده و شخصیت اســت و چـنـانـچه پله ای ke از آن بالا می روید از خشت باشد خواب شما از سستی و بی بنیادی کار خبر می دهد و ایــن ke اگــر هم موفق شوید توفیقی مختصر و کم دوام خواهید داشت ... بالا رفتن از پله ویران و نردبان لرزان در خواب گویای توسل be وسایلی اســت ke نمی توانند شما ra be پیروزی برسانند ... بالا رفتن از دیوار نشانه آن اســت ke در آینده ba مشکلی روبه رو می شوید و ba آن be مبارزه می پردازید .

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  بالا رفتن از پله ‏ها در خواب ؛ نشانگر آن اســت ke بعضى مواقع بى‏ احتیاطى مى‏ کنید ... اگــر کسى در خواب ببیند ke از کوه بالا مى ‏رود ؛ بیانگر رسیدن be خوشبختى اســت ... اگــر کسى در خواب ببیند ke از اسب سفیدى بالا مى ‏رود ؛ معنایش آن اســت ke در انــجـام کارهایش موفق مى‏ شــود .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ اگــر خواب ببینید ke از تپه ya کوهی بالا می روید و be قله می رسید ؛ نشانه آن اســت ke بر تمام موانعی ke در آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت غلبه خواهید کــرد ... امــا اگــر خواب ببینید نمی توانید be قله برسید ؛ علامت آن اســت ke بهترین آرزوهای شما ba شکست روبرو خواهد شــد .

  ۲ـ اگــر خواب ببینید ke تا آخرین پله نردبان بالا رفته اید ؛ نشانه موفقیت در کارهاست ... امــا اگــر ببینید هنگام بالا رفتن ؛ نردبان می شکند ؛ دلالت بر مشکلات و سختی های کار اســت و احتمال وقوع حادثه ای بد بــرای شما .

  ۳ـ اگــر خواب ببینید ke چــون دزدی از دیوار خانه کسی بالا می روید و ناگهان پنجره ای be سمت شما گشوده می شــود ؛ دلالت برآن دارد ke پیمانی ba دوستان می بندید و دست be کاری بی نهایت خطرناک می زنید ... مدتی be خاطر ایــن کار نومید می شوید امــا سرانجام تلاش شما ba موفقیت همراه خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE