در آن زمان که امیدت برید از همه جا ، ببین کیست امیدت ، بدان که اوست خدا ...

ایران کلوب

تعبیر خواب بازو

تعبیر خواب

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بازو » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بازو

 

محمد بن سیرین می گوید :

بازو در خواب برادر است یا فرزند یا دوست معتمد یا انباز . اگر ببیند که بازوی وی قوی بود ، دلیل که وی را از ایشان منفعت و قوت رسد . اگر به خلاف این ببیند ، دلیل که او را هیچ فایده و قوت از ایشان نباشد . اگر ببیند که بازوی او افتاد یا اگر کسی بازوی او را ببرید ، دلیل که برادر یا دوست یا انباز رحلت کند یا از وی مفارقت جویند .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

دیدن بازو در خواب بر شش وجه است

اول : برادر

دوم : فرزند

سوم : شریک

چهارم : دوست

پنچم : پسرعمو

ششم : همسایه

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

 از امام صادق علیه السلام نقل است که بازو در خواب یا برادر است ، یا فرزند است ، یا دوست و انباز است و اگر هیچ یک از این ها وجود نداشته باشد یا پسر عمو است و یا همسایه . کلیه معبران بازو را در خواب برادر یا فرزند تعبیر کرده اند و یا هر دو به این صورت که بازوی راست را برادر دانسته اند و بازوی چپ را فرزند و چنانچه بیننده خواب برادر و فرزند نداشته باشد دوست است . چنانچه بازوی خود را نیرومند و قوی ببینید از برادر یا فرزند خویش بهره مند می شوید و سود می برید (این بستگی به راست و چپ دارد) چنانچه در خواب مشاهده کنید بازویتان ضعیف و لاغر شده خواب شما می گوید که از برادر و فرزندتان چشم امید نداشته باشید زیرا آن ها به شما یاری نخواهند داد و اگر هم بخواهند نمی توانند . اگر در خواب ببینید که بازوی چپ شما قوی است ولی بازوی راستتان ضعیف است و لاغر این معنی را دارد که فرزندی شایسته خواهید داشت ولی برادرتان در زندگی شما مفید و موثر واقع نخواهد شد . همین طور معنی و مفهوم برعکس می شود اگر بازوی راستتان عضلانی و قوی باشد و چپ ضعیف . اگر ببینید بازویتان قطع شده به یکی از آن ها آسیب می رسد.  اینجا اختلافی هست بین معبران اسلامی و سنتی خودمان و معبران خارجی زیرا در خواب نامه های خارجی تا آن جا که من خوانده ام بازو را به همت و اراده تعبیر کرده و نوشته اند استحکام بازو و گردن پشت به شخصیت کاری و شغلی و اراده و همت شما باز می گردد .

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

اگر در خواب بازوى خودتان را دیدید ، نشانه‏ ى پذیرفتن انجام کارهاى مشکل است . اگر در خواب بازوى خود را بسیار کوچک دیدید ، به این معناست که با مردم با خوش‏رویى برخورد مى ‏کنید . دیدن بازوى پر مو در خواب ، نشان دهنده‏ ى پیشرفت در امور کارى است . اگر خواب ببینید که بازویتان شکسته ، به این معناست که در ایجاد ارتباط با اطرافیانتان دچار مشکل مى ‏شوید .

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

دیدن بازوى قطع شده در خواب ، بیانگر جدایى از یکى از نزدیکانتان است.

اگر در خواب ببینید بازوی کسی را قطع می کنید ، علامت آن است که از همسر خود جدا خواهید شد ، مراقب باشید که نیرنگ و فریب دیگران را نخورید .

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب بازوهای خودتان : یک پیروزی بزرگ بر مخالفانتان

شما بازوهای قشنگی دارید : رفاقت های بزرگ و در سطح بالا خواهید داشت .

بازوهای شما پر از مو است : ثروتمند خواهید شد .

بازوی شما بلند است : یک شادی بزرگ در انتظار شماست .

بازوی شما کوچک است : پول فراوان

بازوهای خیلی نازک : بزودی پولدار می شوید .

بازوهای شما بطور غیر طبیعی بزرگ هستند : شادی و رضایت

بازوهای شما را قطع می کنند : یکی از نزدیکانتان را از دست می دهید .

بازوهای شما درد می کند : نتایج بد در کارها

بازوی شما کثیف است : غم بزرگ

یک مرد خواب ببیند که دستش شکسته است : مشاجره

یک زن خواب ببیند که دستش شکسته است : شوهرش را از دست می دهد .

بازوی شما ضرب دیده : یکی از بستگان سلامتی اش در خطر است .

بازوی راست شما قطع شده است : مرگ یک مرد در فامیل

بازوی چپ شما قطع شده است : مرگ یک زن در فامیل

بازوی شما می شکند : خطرهای بزرگ در آینده نزدیک .

یک بیماری پوستی روی بازو : شما کار زیاد و بی نتیجه می کنید .

بازوی شما کک و مک دارد : باید روش زندگیتان را به کلی اصلاح کنید .

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
تعبیر خواب بازو تعبیر خواب بازو تعبیر خواب بازو تعبیر خواب بازو تعبیر خواب بازو تعبیر خواب بازو تعبیر خواب بازو تعبیر خواب بازو تعبیر خواب بازو تعبیر خواب بازو تعبیر خواب بازو تعبیر خواب بازو تعبیر خواب بازو
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط

پاسخ دهید


سه − = 1

« اللّهم عجل لولیک الفرج »
امروز : شنبه ۲۹ آذر
تعداد مطالب امروز : 131

خانواده

مروری بر مطالب گذشته