تعبیر خواب بازو

تعبیر خواب بازو

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب بازو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بازو » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بازو

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  بازو در خواب برادر اســت یــا فرزند یــا دوست معتمد یــا انباز ... اگــر ببیند کــه بازوی وی قوی بود ؛ دلیل کــه وی را از ایشان منفعت و قوت رسد ... اگــر بــه خلاف ایــن ببیند ؛ دلیل کــه او را هیچ فایده و قوت از ایشان نباشد ... اگــر ببیند کــه بازوی او افتاد یــا اگــر کسی بازوی او را ببرید ؛ دلیل کــه برادر یــا دوست یــا انباز رحلت کــنــد یــا از وی مفارقت جویند .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  دیدن بازو در خواب بر شش وجه است

  اول : برادر

  دوم : فرزند

  سوم : شریک

  چهارم : دوست

  پنچم : پسرعمو

  ششم : همسایه

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

   از امام صادق علیه السلام نقل اســت کــه بازو در خواب یــا برادر اســت ؛ یــا فرزند اســت ؛ یــا دوست و انباز اســت و اگــر هیچ یک از ایــن ها وجود نداشته باشد یــا پسر عمو اســت و یــا همسایه ... کلیه معبران بازو را در خواب برادر یــا فرزند تعبیر کرده اند و یــا هــر دو بــه ایــن صورت کــه بازوی راست را برادر دانسته اند و بازوی چپ را فرزند و چـنـانـچه بیننده خواب برادر و فرزند نداشته باشد دوست اســت ... چـنـانـچه بازوی خود را نیرومند و قوی ببینید از برادر یــا فرزند خویش بهره مند می شوید و سود می برید (این بستگی بــه راست و چپ دارد) چـنـانـچه در خواب مشاهده کنید بازویتان ضعیف و لاغر شده خواب شما می گوید کــه از برادر و فرزندتان چشم امید نداشته باشید زیــرا آن ها بــه شما یاری نخواهند داد و اگــر هم بخواهند نمی توانند ... اگــر در خواب ببینید کــه بازوی چپ شما قوی اســت ولــی بازوی راستتان ضعیف اســت و لاغر ایــن معنی را دارد کــه فرزندی شایسته خواهید داشت ولــی برادرتان در زندگی شما مفید و موثر واقع نخواهد شــد ... همین طور معنی و مفهوم برعکس می شــود اگــر بازوی راستتان عضلانی و قوی باشد و چپ ضعیف ... اگــر ببینید بازویتان قطع شده بــه یکی از آن ها آسیب می رسد.  اینجا اختلافی هست بین معبران اسلامی و سنتی خودمان و معبران خارجی زیــرا در خواب نامه های خارجی تــا آن جا کــه من خوانده ام بازو را بــه همت و اراده تعبیر کرده و نوشته اند استحکام بازو و گردن پشت بــه شخصیت کاری و شغلی و اراده و همت شما باز می گردد .

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  اگر در خواب بازوى خودتان را دیدید ؛ نشانه‏ ى پذیرفتن انــجـام کارهاى مشکل اســت ... اگــر در خواب بازوى خود را بسیار کوچک دیدید ؛ بــه ایــن معناست کــه بــا مردم بــا خوش‏رویى برخورد مى ‏کنید ... دیدن بازوى پر مو در خواب ؛ نشان دهنده‏ ى پیشرفت در امور کارى اســت ... اگــر خواب ببینید کــه بازویتان شکسته ؛ بــه ایــن معناست کــه در ایجاد ارتباط بــا اطرافیانتان دچار مشکل مى ‏شوید .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  دیدن بازوى قطع شده در خواب ؛ بیانگر جدایى از یکى از نزدیکانتان است.

  اگر در خواب ببینید بازوی کسی را قطع می کنید ؛ علامت آن اســت کــه از همسر خود جدا خواهید شــد ؛ مراقب باشید کــه نیرنگ و فریب دیگران را نخورید .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  خواب بازوهای خودتان : یک پیروزی بزرگ بر مخالفانتان

  شما بازوهای قشنگی دارید : رفاقت های بزرگ و در سطح بالا خواهید داشت .

  بازوهای شما پر از مو اســت : ثروتمند خواهید شــد .

  بازوی شما بلند اســت : یک شادی بزرگ در انتظار شماست .

  بازوی شما کوچک اســت : پول فراوان

  بازوهای خیلی نازک : بزودی پولدار می شوید .

  بازوهای شما بطور غیر طبیعی بزرگ هستند : شادی و رضایت

  بازوهای شما را قطع می کـنـنـد : یکی از نزدیکانتان را از دست می دهید .

  بازوهای شما درد می کــنــد : نتایج بد در کارها

  بازوی شما کثیف اســت : غم بزرگ

  یک مرد خواب ببیند کــه دستش شکسته اســت : مشاجره

  یک زن خواب ببیند کــه دستش شکسته اســت : شوهرش را از دست می دهد .

  بازوی شما ضرب دیده : یکی از بستگان سلامتی اش در خطر اســت .

  بازوی راست شما قطع شده اســت : مرگ یک مرد در فامیل

  بازوی چپ شما قطع شده اســت : مرگ یک زن در فامیل

  بازوی شما می شکند : خطرهای بزرگ در آینده نزدیک .

  یک بیماری پوستی روی بازو : شما کار زیاد و بی نتیجه می کنید .

  بازوی شما کک و مک دارد : بــایــد روش زندگیتان را بــه کلی اصلاح کنید .

   

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب بازو”

  دیدگاه ها بسته شده اند.