تعبیر خواب بازو

 

 • تعبیر خواب بازو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بازو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بازو

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  بازو در خواب برادر اســت ya فرزند ya دوست معتمد ya انباز ... اگــر ببیند ke بازوی وی قوی بود ؛ دلیل ke وی ra از ایشان منفعت و قوت رسد ... اگــر be خلاف ایــن ببیند ؛ دلیل ke او ra هیچ فایده و قوت از ایشان نباشد ... اگــر ببیند ke بازوی او افتاد ya اگــر کسی بازوی او ra ببرید ؛ دلیل ke برادر ya دوست ya انباز رحلت کــنــد ya از وی مفارقت جویند .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  دیدن بازو در خواب بر شش وجه است

  اول : برادر

  دوم : فرزند

  سوم : شریک

  چهارم : دوست

  پنچم : پسرعمو

  ششم : همسایه

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

   از امام صادق علیه السلام نقل اســت ke بازو در خواب ya برادر اســت ؛ ya فرزند اســت ؛ ya دوست و انباز اســت و اگــر هیچ یک از ایــن ها وجود نداشته باشد ya پسر عمو اســت و ya همسایه ... کلیه معبران بازو ra در خواب برادر ya فرزند تعبیر کرده اند و ya هــر دو be ایــن صورت ke بازوی راست ra برادر دانسته اند و بازوی چپ ra فرزند و چـنـانـچه بیننده خواب برادر و فرزند نداشته باشد دوست اســت ... چـنـانـچه بازوی خود ra نیرومند و قوی ببینید از برادر ya فرزند خویش بهره مند می شوید و سود می برید (این بستگی be راست و چپ دارد) چـنـانـچه در خواب مشاهده کنید بازویتان ضعیف و لاغر شده خواب شما می گوید ke از برادر و فرزندتان چشم امید نداشته باشید زیــرا آن ها be شما یاری نخواهند داد و اگــر هم بخواهند نمی توانند ... اگــر در خواب ببینید ke بازوی چپ شما قوی اســت ولــی بازوی راستتان ضعیف اســت و لاغر ایــن معنی ra دارد ke فرزندی شایسته خواهید داشت ولــی برادرتان در زندگی شما مفید و موثر واقع نخواهد شــد ... همین طور معنی و مفهوم برعکس می شــود اگــر بازوی راستتان عضلانی و قوی باشد و چپ ضعیف ... اگــر ببینید بازویتان قطع شده be یکی از آن ها آسیب می رسد.  اینجا اختلافی هست بین معبران اسلامی و سنتی خودمان و معبران خارجی زیــرا در خواب نامه های خارجی تا آن جا ke من خوانده ام بازو ra be همت و اراده تعبیر کرده و نوشته اند استحکام بازو و گردن پشت be شخصیت کاری و شغلی و اراده و همت شما باز می گردد .

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  اگر در خواب بازوى خودتان ra دیدید ؛ نشانه‏ ى پذیرفتن انــجـام کارهاى مشکل اســت ... اگــر در خواب بازوى خود ra بسیار کوچک دیدید ؛ be ایــن معناست ke ba مردم ba خوش‏رویى برخورد مى ‏کنید ... دیدن بازوى پر مو در خواب ؛ نشان دهنده‏ ى پیشرفت در امور کارى اســت ... اگــر خواب ببینید ke بازویتان شکسته ؛ be ایــن معناست ke در ایجاد ارتباط ba اطرافیانتان دچار مشکل مى ‏شوید .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  دیدن بازوى قطع شده در خواب ؛ بیانگر جدایى از یکى از نزدیکانتان است.

  اگر در خواب ببینید بازوی کسی ra قطع می کنید ؛ علامت آن اســت ke از همسر خود جدا خواهید شــد ؛ مراقب باشید ke نیرنگ و فریب دیگران ra نخورید .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  خواب بازوهای خودتان : یک پیروزی بزرگ بر مخالفانتان

  شما بازوهای قشنگی دارید : رفاقت های بزرگ و در سطح بالا خواهید داشت .

  بازوهای شما پر از مو اســت : ثروتمند خواهید شــد .

  بازوی شما بلند اســت : یک شادی بزرگ در انتظار شماست .

  بازوی شما کوچک اســت : پول فراوان

  بازوهای خیلی نازک : بزودی پولدار می شوید .

  بازوهای شما بطور غیر طبیعی بزرگ هستند : شادی و رضایت

  بازوهای شما ra قطع می کـنـنـد : یکی از نزدیکانتان ra از دست می دهید .

  بازوهای شما درد می کــنــد : نتایج بد در کارها

  بازوی شما کثیف اســت : غم بزرگ

  یک مرد خواب ببیند ke دستش شکسته اســت : مشاجره

  یک زن خواب ببیند ke دستش شکسته اســت : شوهرش ra از دست می دهد .

  بازوی شما ضرب دیده : یکی از بستگان سلامتی اش در خطر اســت .

  بازوی راست شما قطع شده اســت : مرگ یک مرد در فامیل

  بازوی چپ شما قطع شده اســت : مرگ یک زن در فامیل

  بازوی شما می شکند : خطرهای بزرگ در آینده نزدیک .

  یک بیماری پوستی روی بازو : شما کار زیاد و بی نتیجه می کنید .

  بازوی شما کک و مک دارد : بــایــد روش زندگیتان ra be کلی اصلاح کنید .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE