تعبیر خواب باد

تعبیر خواب باد

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب باد
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب باد » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب باد

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  باد انواع و جهات مختلف دارد کــه هــر یک دارای تعبیری خاص اســت .

   

  علامه مجلسی ( ره) می گوید :

  اگر دیدید بر باد نشسته اید عزیز و کامیاب می شوید .

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر در خواب دیدید باد شما را از جایی دیگر می برد سفری در پیش خواهید داشت کــه طول آن ؛ از نظر بعد مسافت و زمان بستگی بــه مقدار جابه جایی بــه وسیله باد دارد ... باد سخت در خواب وحشت و بیم و هراس اســت و باد ملایم راحت و آسایش ... گرد باد آفت و بیماری اســت و چـنـانـچه در خواب دیدید کــه بادی سخت می وزد بــه طوری کــه درختان را از جای می کــنــد و شیروانی ها را ویران می کــنــد و بــه هــر عــنــوان خرابی و ویرانی بــه وجود می آورد نوعی ناراحتی و تشویش بــه وجود می آید کــه جنبه عام دارد ... گاه می شــود کــه شما چنین باد مهیبی را در خواب می بینید امــا در عالم رویا خویشتن را بــه جایی امن می رسانید و سر پناه می یابید بــه طوری کــه باد حــتـی دامن لباس شما را نمی جنباند ... ایــن چنین خوابی بــرای شما بی ضرر و زیان اســت و می گوید کــه شما ناظر وحشت و هراس و ناراحتی دیگران خواهید بود امــا اگــر باد شما را هم در میان گرفت بــایــد بدانید کــه شما متحملا در کانون حادثه قرار خواهید گرفت ... باد ملایم و معتدل نشانی از صحت و سلامت و تندرستی اســت بــه خصوص اگــر در خانه خودتان باشید و در خواب ببینید کــه باد می وزد و پرده اتاق شما را می لرزاند ایــن گویای شادی و شعفی اســت کــه بــرای شما و اهل خانه می رسد و بشارت آن را باد معتدل و ملایم بــا خود همراه آورده اســت ... اگــر باد گرد باشد و خاک برانگیزد و ظلمت و تاریکی بیاورد بــه هیچ وجه خوب نـیـسـت .

   

  علامه مجلسی ( ره) می گوید :

  اگر بادی دیدید کــه درختان را از جای کــنــد و افکند در آن ناحیه کــه در خواب دیده اید یــا نقصان زراعت پدید می آید و یــا مرگ دامن عده ای را می گیرد ... باد صبا ؛ در صورتی کــه تشخیص دهید بادی کــه چهره شما را نوازش می کــنــد همان باد صبح یعنی باد صبا اســت خبر از تسلط و چیرگی بر دشمن می دهد و بشارت راحت و سلامت می رساند ... چـنـانـچه در خواب فــقــط صدای باد را شنیدید مطمئن باشید خبری بــه شما می رسد ... اگــر از آن صدا خوشتان آمد خبری خوش دریافت می کنید و اگــر از صدای باد بیمناک شدید ؛ خبری ناخوش بــه شما می دهند ... در حرف ـ آ ـ کلمه آسمان نوشته شــد کــه مستقیم بــه آسمان رفتن نیکو خوابی نـیـسـت ؛ همین تعبیر بــرای باد نــیــز هست کــه اگــر ببینید باد شما را از جای کــنــد و بــا خود بــه آسمان برد و شما بــا ایــن کــه می خواستید برگردید نتوانستید و همچنان بــه رفتن در دست باد ادامه دادید خوب نـیـسـت و تعبیری را دارد کــه در آسمان نوشته شــد ... روی هم رفته باد ملایم خوب اســت و بادی کــه بــا نم باران و رطوبت همراه باشد نعمت اســت ... اگــر دیدید در خواب باد تندی می وزد کــه گرد و غبار بر می آنگیزد و شما بــرای حفظ چشم خویش پشت بــه باد می کنید گویای ایــن اســت کــه بــرای شما حادثه ای پیش می آید کــه از آن می گریزید و بــه آن پشت می کنید ... باد گرم خوب نـیـسـت و اگــر در عالم خواب احساس کردید بادی کــه می وزد چنان گرم اســت کــه پوست صورتتان را می آزارد از یک واقعه ناخوشایند خبر می دهد ... باد بسیار سرد هم چندان خوب نـیـسـت ... بهترین نوع باد در خواب نسیم ملایم و مرطوب اســت .

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  باد : ناراحتی ؛ قول های دروغ

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ اگــر خواب ببینید باد بــه آرامی در حال وزیدن اســت ؛ علامت آن اســت کــه در اثر فوت یکی از نزدیکان ثروت هنگفتی بــه شما ارث می رسد .

  ۲ـ شنیدن صدای زوزه باد در خواب ؛ علامت آن اســت کــه بــا از دست دادن فردی بسیار عزیز ؛ زندگی شما بیهوده و بی معنا خواهد شــد .

  ۳ـ اگــر خواب ببینید بر خلاف جهت وزش بادی تند راه می روید ؛ علامت آن اســت کــه شجاعانه در مقابل وسوسه های شیطانی مقاومت خواهید کــرد و از راهی درست بــرای کسب ثروت اقدام می کنید .

  ۴ـ اگــر خواب ببینید باد برخلاف آنچه کــه شما می خواهید می وزد ؛ علامت آن اســت کــه در امور عاشقانه بــه نومیدی ؛ و در بــه ثمر رساندن امور زندگی شکست می خورید .

  ۵ـ اگــر خواب ببینید باد در همان جهتی کــه شما دوست دارید می وزد ؛ علامت آن اســت کــه بر رقبای خود چیره می شوید و امور زندگی خود را بــه درستی هدایت می کنید .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  خواب یک باد شدید : خوشبختی

  در مقابل باد شدیدی ایستادگی می کنید : از یک  انرژی تمام نشدنی لذت می برید .

  یک باد ملایم : فرصت مناسب بــرای اقدام بــه کارهای جدید

  در هنگام باد راه می روید : درآمد شما راحت و فراوان خواهد بود .

  در جهت عکس وزش باد راه می روید : دوستان بــه شما خیانت می کـنـنـد .

  باد ابداً نمی وزد : تغییرات خوشایندی در زندگی شما رخ خواهد داد .

  باد کلاه شما را می برد : شرایط زندگی شما در آینده بهتر خواهد شــد .

  باد چتر شما را بر میگرداند : شادی

  یک کشتی در باد شدید : یک راز بــرای شما فاش می شــود .

  باد ؛ بادبان کشتی را بــا خود می برد : گرفتاری ها نزدیک می شــود .

  باد شدید باعث غرق شدن کشتی می شــود : پول بــه راحتی نزد شما می آید .

   

  برچسب‌ها

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب باد”

  دیدگاه ها بسته شده اند.