خدایا ، کمک کن دیرتر برنجم ، زودتر ببخشم ، کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت دهم

ایران کلوب

تعبیر خواب باد

تعبیر خواب

 

برای مشاهده « تعبیر خواب باد » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب باد

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

باد انواع و جهات مختلف دارد که هر یک دارای تعبیری خاص است .

 

علامه مجلسی ( ره) می گوید :

اگر دیدید بر باد نشسته اید عزیز و کامیاب می شوید .

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر در خواب دیدید باد شما را از جایی دیگر می برد سفری در پیش خواهید داشت که طول آن ، از نظر بعد مسافت و زمان بستگی به مقدار جابه جایی به وسیله باد دارد . باد سخت در خواب وحشت و بیم و هراس است و باد ملایم راحت و آسایش . گرد باد آفت و بیماری است و چنانچه در خواب دیدید که بادی سخت می وزد به طوری که درختان را از جای می کند و شیروانی ها را ویران می کند و به هر عنوان خرابی و ویرانی به وجود می آورد نوعی ناراحتی و تشویش به وجود می آید که جنبه عام دارد . گاه می شود که شما چنین باد مهیبی را در خواب می بینید اما در عالم رویا خویشتن را به جایی امن می رسانید و سر پناه می یابید به طوری که باد حتی دامن لباس شما را نمی جنباند . این چنین خوابی برای شما بی ضرر و زیان است و می گوید که شما ناظر وحشت و هراس و ناراحتی دیگران خواهید بود اما اگر باد شما را هم در میان گرفت باید بدانید که شما متحملا در کانون حادثه قرار خواهید گرفت . باد ملایم و معتدل نشانی از صحت و سلامت و تندرستی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشید و در خواب ببینید که باد می وزد و پرده اتاق شما را می لرزاند این گویای شادی و شعفی است که برای شما و اهل خانه می رسد و بشارت آن را باد معتدل و ملایم با خود همراه آورده است . اگر باد گرد باشد و خاک برانگیزد و ظلمت و تاریکی بیاورد به هیچ وجه خوب نیست .

 

علامه مجلسی ( ره) می گوید :

اگر بادی دیدید که درختان را از جای کند و افکند در آن ناحیه که در خواب دیده اید یا نقصان زراعت پدید می آید و یا مرگ دامن عده ای را می گیرد . باد صبا ، در صورتی که تشخیص دهید بادی که چهره شما را نوازش می کند همان باد صبح یعنی باد صبا است خبر از تسلط و چیرگی بر دشمن می دهد و بشارت راحت و سلامت می رساند . چنانچه در خواب فقط صدای باد را شنیدید مطمئن باشید خبری به شما می رسد . اگر از آن صدا خوشتان آمد خبری خوش دریافت می کنید و اگر از صدای باد بیمناک شدید ، خبری ناخوش به شما می دهند . در حرف ـ آ ـ کلمه آسمان نوشته شد که مستقیم به آسمان رفتن نیکو خوابی نیست ، همین تعبیر برای باد نیز هست که اگر ببینید باد شما را از جای کند و با خود به آسمان برد و شما با این که می خواستید برگردید نتوانستید و همچنان به رفتن در دست باد ادامه دادید خوب نیست و تعبیری را دارد که در آسمان نوشته شد . روی هم رفته باد ملایم خوب است و بادی که با نم باران و رطوبت همراه باشد نعمت است . اگر دیدید در خواب باد تندی می وزد که گرد و غبار بر می آنگیزد و شما برای حفظ چشم خویش پشت به باد می کنید گویای این است که برای شما حادثه ای پیش می آید که از آن می گریزید و به آن پشت می کنید . باد گرم خوب نیست و اگر در عالم خواب احساس کردید بادی که می وزد چنان گرم است که پوست صورتتان را می آزارد از یک واقعه ناخوشایند خبر می دهد . باد بسیار سرد هم چندان خوب نیست . بهترین نوع باد در خواب نسیم ملایم و مرطوب است .

 

لوک اویتنهاو می گوید :

باد : ناراحتی ، قول های دروغ

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱ـ اگر خواب ببینید باد به آرامی در حال وزیدن است ، علامت آن است که در اثر فوت یکی از نزدیکان ثروت هنگفتی به شما ارث می رسد .

۲ـ شنیدن صدای زوزه باد در خواب ، علامت آن است که با از دست دادن فردی بسیار عزیز ، زندگی شما بیهوده و بی معنا خواهد شد .

۳ـ اگر خواب ببینید بر خلاف جهت وزش بادی تند راه می روید ، علامت آن است که شجاعانه در مقابل وسوسه های شیطانی مقاومت خواهید کرد و از راهی درست برای کسب ثروت اقدام می کنید .

۴ـ اگر خواب ببینید باد برخلاف آنچه که شما می خواهید می وزد ، علامت آن است که در امور عاشقانه به نومیدی ، و در به ثمر رساندن امور زندگی شکست می خورید .

۵ـ اگر خواب ببینید باد در همان جهتی که شما دوست دارید می وزد ، علامت آن است که بر رقبای خود چیره می شوید و امور زندگی خود را به درستی هدایت می کنید .

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک باد شدید : خوشبختی

در مقابل باد شدیدی ایستادگی می کنید : از یک  انرژی تمام نشدنی لذت می برید .

یک باد ملایم : فرصت مناسب برای اقدام به کارهای جدید

در هنگام باد راه می روید : درآمد شما راحت و فراوان خواهد بود .

در جهت عکس وزش باد راه می روید : دوستان به شما خیانت می کنند .

باد ابداً نمی وزد : تغییرات خوشایندی در زندگی شما رخ خواهد داد .

باد کلاه شما را می برد : شرایط زندگی شما در آینده بهتر خواهد شد .

باد چتر شما را بر میگرداند : شادی

یک کشتی در باد شدید : یک راز برای شما فاش می شود .

باد ، بادبان کشتی را با خود می برد : گرفتاری ها نزدیک می شود .

باد شدید باعث غرق شدن کشتی می شود : پول به راحتی نزد شما می آید .

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
تعبیر خواب باد تعبیر خواب باد تعبیر خواب باد تعبیر خواب باد تعبیر خواب باد تعبیر خواب باد تعبیر خواب باد تعبیر خواب باد تعبیر خواب باد تعبیر خواب باد تعبیر خواب باد تعبیر خواب باد تعبیر خواب باد
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط

پاسخ دهید


8 − چهار =

« اللّهم عجل لولیک الفرج »
امروز : جمعه ۲۸ آذر
تعداد مطالب امروز : 329

خانواده

مروری بر مطالب گذشته