تعبیر خواب باد

 

 • تعبیر خواب باد
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب باد » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب باد

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  باد انواع و جهات مختلف دارد ke هــر یک دارای تعبیری خاص اســت .

   

  علامه مجلسی ( ره) می گوید :

  اگر دیدید بر باد نشسته اید عزیز و کامیاب می شوید .

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر در خواب دیدید باد شما ra از جایی دیگر می برد سفری در پیش خواهید داشت ke طول آن ؛ از نظر بعد مسافت و زمان بستگی be مقدار جابه جایی be وسیله باد دارد ... باد سخت در خواب وحشت و بیم و هراس اســت و باد ملایم راحت و آسایش ... گرد باد آفت و بیماری اســت و چـنـانـچه در خواب دیدید ke بادی سخت می وزد be طوری ke درختان ra از جای می کــنــد و شیروانی ها ra ویران می کــنــد و be هــر عــنــوان خرابی و ویرانی be وجود می آورد نوعی ناراحتی و تشویش be وجود می آید ke جنبه عام دارد ... گاه می شــود ke شما چنین باد مهیبی ra در خواب می بینید امــا در عالم رویا خویشتن ra be جایی امن می رسانید و سر پناه می یابید be طوری ke باد حــتـی دامن لباس شما ra نمی جنباند ... ایــن چنین خوابی بــرای شما بی ضرر و زیان اســت و می گوید ke شما ناظر وحشت و هراس و ناراحتی دیگران خواهید بود امــا اگــر باد شما ra هم در میان گرفت بــایــد بدانید ke شما متحملا در کانون حادثه قرار خواهید گرفت ... باد ملایم و معتدل نشانی از صحت و سلامت و تندرستی اســت be خصوص اگــر در خانه خودتان باشید و در خواب ببینید ke باد می وزد و پرده اتاق شما ra می لرزاند ایــن گویای شادی و شعفی اســت ke بــرای شما و اهل خانه می رسد و بشارت آن ra باد معتدل و ملایم ba خود همراه آورده اســت ... اگــر باد گرد باشد و خاک برانگیزد و ظلمت و تاریکی بیاورد be هیچ وجه خوب نـیـسـت .

   

  علامه مجلسی ( ره) می گوید :

  اگر بادی دیدید ke درختان ra از جای کــنــد و افکند در آن ناحیه ke در خواب دیده اید ya نقصان زراعت پدید می آید و ya مرگ دامن عده ای ra می گیرد ... باد صبا ؛ در صورتی ke تشخیص دهید بادی ke چهره شما ra نوازش می کــنــد همان باد صبح یعنی باد صبا اســت خبر از تسلط و چیرگی بر دشمن می دهد و بشارت راحت و سلامت می رساند ... چـنـانـچه در خواب فــقــط صدای باد ra شنیدید مطمئن باشید خبری be شما می رسد ... اگــر از آن صدا خوشتان آمد خبری خوش دریافت می کنید و اگــر از صدای باد بیمناک شدید ؛ خبری ناخوش be شما می دهند ... در حرف ـ آ ـ کلمه آسمان نوشته شــد ke مستقیم be آسمان رفتن نیکو خوابی نـیـسـت ؛ همین تعبیر بــرای باد نــیــز هست ke اگــر ببینید باد شما ra از جای کــنــد و ba خود be آسمان برد و شما ba ایــن ke می خواستید برگردید نتوانستید و همچنان be رفتن در دست باد ادامه دادید خوب نـیـسـت و تعبیری ra دارد ke در آسمان نوشته شــد ... روی هم رفته باد ملایم خوب اســت و بادی ke ba نم باران و رطوبت همراه باشد نعمت اســت ... اگــر دیدید در خواب باد تندی می وزد ke گرد و غبار بر می آنگیزد و شما بــرای حفظ چشم خویش پشت be باد می کنید گویای ایــن اســت ke بــرای شما حادثه ای پیش می آید ke از آن می گریزید و be آن پشت می کنید ... باد گرم خوب نـیـسـت و اگــر در عالم خواب احساس کردید بادی ke می وزد چنان گرم اســت ke پوست صورتتان ra می آزارد از یک واقعه ناخوشایند خبر می دهد ... باد بسیار سرد هم چندان خوب نـیـسـت ... بهترین نوع باد در خواب نسیم ملایم و مرطوب اســت .

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  باد : ناراحتی ؛ قول های دروغ

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ اگــر خواب ببینید باد be آرامی در حال وزیدن اســت ؛ علامت آن اســت ke در اثر فوت یکی از نزدیکان ثروت هنگفتی be شما ارث می رسد .

  ۲ـ شنیدن صدای زوزه باد در خواب ؛ علامت آن اســت ke ba از دست دادن فردی بسیار عزیز ؛ زندگی شما بیهوده و بی معنا خواهد شــد .

  ۳ـ اگــر خواب ببینید بر خلاف جهت وزش بادی تند راه می روید ؛ علامت آن اســت ke شجاعانه در مقابل وسوسه های شیطانی مقاومت خواهید کــرد و از راهی درست بــرای کسب ثروت اقدام می کنید .

  ۴ـ اگــر خواب ببینید باد برخلاف آنچه ke شما می خواهید می وزد ؛ علامت آن اســت ke در امور عاشقانه be نومیدی ؛ و در be ثمر رساندن امور زندگی شکست می خورید .

  ۵ـ اگــر خواب ببینید باد در همان جهتی ke شما دوست دارید می وزد ؛ علامت آن اســت ke بر رقبای خود چیره می شوید و امور زندگی خود ra be درستی هدایت می کنید .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  خواب یک باد شدید : خوشبختی

  در مقابل باد شدیدی ایستادگی می کنید : از یک  انرژی تمام نشدنی لذت می برید .

  یک باد ملایم : فرصت مناسب بــرای اقدام be کارهای جدید

  در هنگام باد راه می روید : درآمد شما راحت و فراوان خواهد بود .

  در جهت عکس وزش باد راه می روید : دوستان be شما خیانت می کـنـنـد .

  باد ابداً نمی وزد : تغییرات خوشایندی در زندگی شما رخ خواهد داد .

  باد کلاه شما ra می برد : شرایط زندگی شما در آینده بهتر خواهد شــد .

  باد چتر شما ra بر میگرداند : شادی

  یک کشتی در باد شدید : یک راز بــرای شما فاش می شــود .

  باد ؛ بادبان کشتی ra ba خود می برد : گرفتاری ها نزدیک می شــود .

  باد شدید باعث غرق شدن کشتی می شــود : پول be راحتی نزد شما می آید .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE