تعبیر خواب انگشتر

 

 • تعبیر خواب انگشتر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب انگشتر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب انگشتر

   

  یوسف نبی علیه السلام می گوید :

  دیدن حلقه انگشتر فرزند اســت .

  دیدن انگشتر مردان ra کراهت باشد ؛ بعضی گویند عزت و جاه اســت .

  دیدن انگشتر نقره ya فیروزه : مهربانی از خلق

   

  حضرت دانیال (ع) می گوید :

  چون نقش و صفت انگشتری بیند ؛ دلیل اســت از خداوندش بدو خیر و نیکی رسد ... اگــر ببیند انگشتری کسی be وی داد تا چیزی بدان مهر کــنــد ؛ دلیل اســت از آنچه لایق او باشد برخی بیابد ... یعنی اگــر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد ... اگــر توانگر بود مال یابد be قدر و قیمت انگشتر ... اگــر ببیند ke در مسجد ya در نماز ya در عزا کسی انگشتری be وی داد اگــر آن شخص بازرگان بود ؛ نصیب او نفع تجارت شــود و جمله هم بر ایــن قیاس باشد ... اگــر ببیند ke انگشتری سلطان be وی داد ؛ دلیل نماید ke از مملکتی سلطان be وی دهد ya دلیل اســت از مملکت سلطان be او یاد be خویشان وی بدی رسد .

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر کسی ببیند ke انگشتر او ضایع شــود ya دزد برد ؛ دلیل بود ke در کارهای او آفت و دشواری پدید آید ... اگــر ببیند انگشتر او بشکست و نگین او بماند ؛ دلیل ke بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش بر جای بماند ... اگــر ببیند انگشتر خود ra be کسی بخشید ؛ دلیل ke از آن چــه دارد برخی از آن ببخشد ... اگــر ببیند انگشتر خویش بفروخت و پول گرفت ؛ دلیل اســت از آن چــه دارد جمله بفروشد و هزینه کــنــد ... اگــر پول نگرفت ؛ آن چــه دارد برخی از آن بفروشد .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر ببیند صناعت انگشتری او ناپسندیده اســت ؛ دلیل اســت از مالی ke دارد چیزی بشود و پادشاهی بر وی خشم گیرد ... اگــر ببیند انگشتر او از سیم بود ؛ دلیل اســت آن چــه دارد پسندیده و حلال اســت ... اگــر انگشتر از آهن بیند آن چــه دارد اندک و حقیر اســت ... اگــر ببیند انگشتری از هفت جوش ya از سپیده روی بود ؛ دلیل اســت بر آن چــه در آهن گفتیم ... اگــر ببیند انگشتر او از زیور بود حقیرتر از آن جمله بود ke گفتیم .

   

  جابر مغربی می گوید :

  اگر ببیند در انگشت وی انگشتری آهن بود ؛ دلیل ke قوت و توانایی یابد ... اگــر ببیند از برنج ya مس اســت ؛ دلیل ke از مردمان بی اصل منفعت یابد ... اگــر ببیند ke بلور اســت ؛ دلیل ke از مردم عامه چیزی بدو رسد ... اگــر ببیند انگشتر خویش نزد کسی be امانت نهاد ya وی ra بخشید و آن کس هم انگشتر بدو رد کــرد ؛ دلیل اســت ke زنی be نکاح بخواهد و اجابتش نکند ... اگــر ببیند انگشتر خویش بشکست ؛ دلیل ke در میان او و عیالش جدایی افتد ... اگــر ببیند ke انگشتر او دو نگین داشت ya کسی بدو داد ke آن هــر دو نگین یکی موافق یکدیگرند ؛ دلیل اســت خداوند انگشتر ؛ غلام زاده بود ... اگــر ببیند ke از آن دو نگین یکی بیفتاد ؛ دلیل ke از دو گناه یکی توبه کــنــد ... اگــر ببیند نامه نوشته بود و be انگشتر خویش مهر کــرد ؛ دلیل اســت چیزی پنهان بدو رسد ... اگــر ببیند ke نامه گشاده ra مهر کــرد ؛ دلیل ke چیزی آشکار بدو رسد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  انگشتر سیمین (نقره) در خواب بر چهار وجه است

  اول : قدرت و سلطنت

  دوم : زن

  سوم : فرزند

  چهارم : مال

  انگشتر زرین نیک اســت .

  اگر زنی ببیند ke انگشتری ba نگین از او ضایع شــد ؛ دلیل اســت حشمت و جاه او بشود ya فرزندش بمیرد ya مالش تلف شــود .

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  انگشتر : افتخار ؛ آرامش خاطر
  گم کردن آن : جدایی
  یافتن آن : اختلاف
  دریافت کردن آن : دام ؛ تله
  انگشتر گران قیمت : ازدواج موفق
  خریدن : نامزدی

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  اگر در خواب ببینید ke انگشتری در دست دارید ke قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن be انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان آن اســت ke be موفقیت بزرگی می رسید ke بــرای دیگران و حــتـی خودتان باور کردنی نـیـسـت ... اگــر کسی انگشتری be شما داد و شما آن ra be انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شــود ke بر اعتبارتان می افزاید ... گرفتن انگشتر از دیگران خوب اســت و نفعی ke عاید بیننده خواب می گردد منوط اســت be شخصیت و شغلی ke دهنده انگشتر دارد و محلی ke انگشتر گرفته و داده می شــود ... اگــر کسی در خواب ببیند ke انگشتر خودش ra شکست در صورتی ke ازدواج کرده باشد بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد ... اگــر در خواب دیدید ke انگشتر خود ra be کسی امانت داده بودید و او آن ra آورد و مسترد داشت خواب شما می گوید ke در آینده ای نه چندان دور از زنی ya دختری خواستگاری می کنید ke او نمی پذیرد و چـنـانـچه در شرایط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد ... گم شدن انگشتر بــرای زن بخصوص اگــر نگین داشته باشد خوب نـیـسـت چــون خبر می دهد ke بیننده خواب کسی ra از دست می دهد ya از سمتی معزول می شــود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE