تعبیر خواب انفجار

 

 • تعبیر خواب انفجار
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب انفجار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب انفجار

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  ۱ـ اگــر خواب ببینید جایی انفجاری رخ می دهد ؛ نشانه آن اســت ke اعمال ناپسند دیگران be شما زیان خواهد رساند .

  ۲ـ اگــر خواب ببینید در اثر انفجاری صورت شما ya دیگران زخمی و سیاه گشته اســت ؛ علامت آن اســت ke ba قضاوت نادرست متهم be بی دقتی می شوید و مــمــکن اســت جامعه شما ra بــرای ایــن امر محکوم بسازد .

  ۳ـ اگــر خواب ببینید هوا پر از دود و تکه پاره های اشیاء منفجر شده اســت ؛ علامت آن اســت ke از محیط کار و همچنین از مخالفت های دیگر افراد اجتماع ba خود بیزار خواهید شــد .

  ۴ـ اگــر خواب ببینید میان شعله های انفجار گرفتار شده اید ؛ ya در اثر انفجار be هوا پرتاب شده اید ؛ نشانه آن اســت ke دوستان بی ارزش و نادرست be حقوق شما تجاوز کرده و از اعتماد شما سوء استفاده می کـنـنـد .

  ۵ـ دختران بعد از دیدن چنین خواب هایی بــایــد بیشتر مراقب رفتار و روابط خود باشند .

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  اگر انفجار همراه ba کشته شدن عده‏ اى باشد ؛ بیانگر آن اســت ke از مشکلى ke برایتان پیش آمده نجات پیدا مى‏ کنید ... اگــر در خواب ببینید ke یک کارخانه منفجر شده و شعله ‏هاى آتش از آن زبانه مى‏ کشد ؛ نشانه‏ ى پیشرفت و پیروزى در انــجـام کارهایتان اســت .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  خواب انفجار : دوستان شما ra be خاطر اعمالتان سرزنش می کـنـنـد .

  در یک انفجار زخمی شده اید : عذاب

  بر اثر انفجار علامتی روی صورت شما افتاده : شما ra be ناحق متهم خواهند کــرد .

  شما ناگهان be دنبال یک انفجار غرق در آتش می شوید : دوستان شما از حدشان تجاوز می کـنـنـد .

  دیگران در انفجار گرفتار شده اند : یکی از بستگان در خطر اســت .

  شما باعث انفجار شده اید : اعتماد دوستانتان be شما از بین خواهد رفت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE