تعبیر خواب امتحان

 

 • تعبیر خواب امتحان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب امتحان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب امتحان

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  امتحان دادن : احتمال ایــن هست ke شغلی پر درآمدتر بیابید .
  قبول شدن در امتحان : انتظارات شما بر آورده خواهند شــد .
  مردود شدن در امتحان : جاه طلبی شما بالاتر از حد معمول اســت .
  از کسی امتحان گرفتن : شما خدمت بزرگی be شخصی خواهید کــرد .

   

  مولف می گوید :

  چون امتحان همراه ba نگرانی و اضطراب اســت می توان بیننده خواب ra be درگیر بودن ba مسائل ناراحت کننده و اضطراب انگیز تعبیر نمود .

  ولی اگــر در خواب نسبت be امتحان هیچ نگرانی و اضطراب نشان ندهد می توان be آغاز یک موفقیت تعبیر نمود .

   

  لیلا برایت مى ‏گوید :

  اگر خواب ببینید ke براى قبولى در دانشگاه امتحان مى‏ دهید ؛ بیانگر پیروزى در مراحل مختلف زندگى اســت ... اگــر در خواب ببینید ke در امتحان دانشگاه رد شده ‏اید ؛ یعنى در امتحان موفق مى‏ شوید .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  شما امتحان دارید : شایستگی شغلتان ra ندارید .

  در امتحان موفق می شوید : گرفتاری در کارها

  به سئوالات پاسخ صحیح می دهید : منفعت مالی

  به سئوالات پاسخ اشتباه می دهید : یک کار جالب و خبرهای خوش

  بچه ها در امتحان موفق می شــونــد : آرزوهای شما برآورده می شــونــد .

  اشخاص دیگر در امتحان موفق می شــونــد : مصیبت

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE