تعبیر خواب الکتریسیته

 

 • تعبیر خواب الکتریسیته
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب الکتریسیته » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب الکتریسیته

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  ۱ـ احساس الکتریسته اندک در اندام ها be هنگام خواب ؛ علامت تغییراتی در زندگی اســت ke پیشرفتی be دنبال ندارد ... امــا اگــر در خواب احساس کنید ke برق شما ra be شدت تکان می دهد ؛ نشانه آن اســت ke ba خطری جدی روبرو خواهید شــد .

  ۲ـ دیدن سیم حاوی الکتریسته در خواب ؛ علامت آن اســت ke دشمنان نقشه هایی ke بر علیه شما کشیده بودند و شما ra نگران ساخته بودند ؛ بر هم خواهند زد .

  ۳ـ اگــر خواب ببینید مثل پیغامی از سیم های الکتریسته عبور می کنید ؛ علامت آن اســت ke be  نقشه های دشمنان خود دست می یابید و be ایــن وسیله بر آنان غلبه می یابید .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  از الکتریسته استفاده می کنید : بر اثر یک حادثه غافلگیر می شوید .

  جریان الکتریسته be شما می خورد : دوستان شما ra فریب می دهند .

  دیگران از الکتریسته استفاده می کـنـنـد : در کارهایتان بسیار محتاط باشید .

  از وسایل الکتریکی استفاده می کنید : هماهنگی در بین دوستان

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE