تعبیر خواب افتادن در آب

 

 • تعبیر خواب افتادن در آب
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب افتادن در آب » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب افتادن در آب

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر ببیند که در آب بیفتاد ، دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود .

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  در آب افتادن : رنج

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  اگر درون آب روان و خروشان غوطه ور می خوردید با زورمندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می گیرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE