تعبير خواب استوانه

 

 • تعبير خواب استوانه
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب استوانه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب استوانه

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  در زندگي امروز ما استوانه فــقــط مي تواند ستون هاي استوانه اي باشد ke اينجا و آنجا مي بينيم و اين چنين استوانه اي در خواب be جفت تعبير مي شــود ... براي مرد ؛ زن و براي زن مرد ... معبران نوشته اند استوانه در خواب زني اســت محکم و استوار ke مي توانيد بر آن تکيه کنيد ... براي زن نيز اين حکم صادق اســت و چـنـانـچه زني استوانه و ستوني استوانه اي در خواب ببيند گوياي آن اســت ke مردي ba قدرت و شخصيت در زندگي او شکل مي گيرد و ظاهر مي شــود ... اگــر پشت be استوانه داده و تکيه کرده ايد زني قدرتمند از شما حمايت مي کــنــد يا be شما چشم دارد ke مي توانيد be او متکي باشيد ... براي زنان همين حکم جاري اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE