تعبير خواب استخوان

 

 • تعبير خواب استخوان
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب استخوان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب استخوان

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  استخوان در خواب ؛ مالي اســت كه مردم بدان معيشت كنند ... اگــر ببيند كه استخوان فرا گرفت و بر آن استخوان گوشت بود ؛ دليل بود كه بر قدر آن گوشت خير و مال يابد ... اگــر ببيند كه بي گوشت بود ؛ دليل كند كه اندكي خير بدو رسد ... اگــر ببيند كه او be كسي استخوان داد ؛ دليل كه از او بدان كس خير رسد .

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر ببيند كمه استخوان كسي ra كه شكسته بود مي بست ؛ دليل كند كه بزرگي و صنعت هاي گوناگون يابد و كردار نيك كند و بعضي از معبران گفته اند : كار بينوايي از او be نوا گردد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

  ديدن استخوان در خواب بر هفت وجه است

  اول : آرزو

  دوم : خويشاوندان

  سوم : فرزند

  چهارم : قيم خانه و سرپرست

  پنجم : مال و ثروت

  ششم : برادران

  هفتم : دوست و شريک

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  مي دانيم ke استخوان تشکيل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمي و حتي حيوانات بر اسکلت اســت و لاجرم استخوان ... معبران در مورد استخوان عقايد متفاوت دارند ولي غالبا آن ra (مال) تعبير کرده اند يعني ثروتي ke قوام زندگي شما بر آن اســت ... be دارايي و اندوخته خويش متکي هستيد و هــر چــه بيشتر باشد در خواب be صورت استخوان هاي محکم تر مجسم مي شــود ... نفايس الفنون استخوان ra مال حرام دانسته و ابن سيرين فــقــط مال شناخته ليکن مجموعا معاش آدمي در خواب be صورت استخوان ظاهر مي شــود ... يافتن استخوان be دست آوردن مال اســت ؛ بخصوص اگــر گوشتي be آن چسبيده باشد ... اگــر سر سفره نشسته بوديد و کسي قطعه استخواني همراه ba گوشت از ظرف خودش برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما مي گويد بوسيله کسي پولي be دست مي آوريد ke تقريبا بدون زحمت و تلاش be چنگ شما مي افتد ... داشتن استخوان در جيب ؛ تامين مالي اســت و اندازه آن be اندازه استخوان مربوط مي شــود ؛ بزرگ باشد تامين بيشتر اســت و کوچک باشد تامين کمتر ... دادن استخوان be ديگران گوياي کمک و مساعدت اســت از سوي شما ... اگــر شما be کسي استخوان مي دهيد ke گوشتي بر آن چسبيده کمک و مساعدت شما سبب مي شــود ke آن شخص be سود و خير و برکت برسد و چـنـانـچه گيرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل شما يک کار خير عمومي اســت ... چـنـانـچه در خواب ديديد استخواني در راه افتاده و شما آن ra ba نوک پا زديد و دور انداختيد موردي پيش مي آيد ke منع خير مي کنيد ؛ نه سودي be شما مي رسد و نه راضي مي شويد ke ديگران از آن بهره مند شــونــد ... اگــر در خواب ببينيد ke استخواني چرب اســت be طوري ke دست و انگشتان و آستين شما ra آلوده کــرد خواب شما مي گويد از طريق غير مجاز نفعي مي بريد ke بعدها وجدانتان احساس ناراحتي مي کــنــد و خودتان ra از انــجـام آن کار سرزنش مي کنيد ... حالا اگــر در خواب ديديد ke استخوان شما شکسته در امر معاش شما خللي پيش مي آيد ... اگــر کاسب هستيد be علتي ke چندان مهم و زياد نيست ضرر مي کنيد و اگــر کارمند و حقوق بگير هستيد از حقوق شما کسر مي شــود ولي اگــر ديديد ke محل شکستگي ra بسته و احتمالا گچ گرفته ايد يا چوب نهاده و باند پانسمان کرده ايد براي شما حادثه اي پيش مي آيد ke صرفا مالي اســت و احتمال ضرر و زيان هست ke چـنـانـچه هشياري be خرج دهيد ميتوانيد يا آن ra جبران کنيد و يا از پذيرفتن زيان برهيد ... بستن استخوان ديگران نيکو کاري اســت ke از جانب شما انــجـام مي گيرد .

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد استخوانهايتان از زير پوست بدن تان بيرون زده اســت ؛ نشانه آن اســت كه كسي قصد دارد شما ra be خيانت وادار كند .

  2ـ ديدن تپه اي از استخوان در خواب ؛ نشانه آثار قحطي و آلودگي اســت .

   

  ليلا برايت مى ‏گويد :

  ديدن استخوان در خواب ؛ نشانه‏ ى انــجـام دادن كارهاى زياد اســت ... اگــر در خواب ببينيد كه جلوى سگى استخوان مى اندازيد ؛ نشانه‏ ى آن اســت كه ديگران محبت‏ هاى شما ra ناديده مى‏ گيرند ... اگــر در خواب استخوان يك مرده ra ببينيد ؛ بيانگر نياز شديد شما be چيزى اســت .

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  استخوان هاي بيرون كشيده شده از گوشت : بدبختي

  اسكلت يك مرده : از روي يك وصيت نامه be شما پول مي رسد .

  اسكلت يك زن : مرگ يك بچه

  استخوان هاي حيوانات وحشي : اقدامات شما بيهوده خواهند بود .

  استخوان هاي يك مرده : نگراني و غم

  استخوان ماهي : بيماري نزديك اســت .

  استخوان نهنگ : شما گرايش be خود پسندي داريد .

  حيوانات در حال جويدن استخوان : تباهي كامل

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE