تعبير خواب اسباب بازي

 

 • تعبير خواب اسباب بازي
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب اسباب بازي » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب اسباب بازي

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  هوس هاي زودگذر آميخته be سبک سري هاي ما درخواب be شکل اسباب بازي اعم از عروسک يا چيزهاي ديگر تجسم مي يابند ... عروسک بي اعتقادي و سست ارادي اســت و چـنـانـچه ببينيد در خواب عروسکي داريد گوياي آن اســت ke be قدر کفايت براي انــجـام کار مهمي ke پيش روي شما قرار گرفته نه اعتقاد داريد و نه اراده ... اگــر عروسک be کسي مي دهيد خواب شما مي گويد be نيرنگ و فريب متوسل مي شويد و کاري مي کنيد ke براي شما مي تواند دل خوش کننده باشد امــا براي ديگري بي محتوا و پوچ اســت ... اگــر دختر جواني هستيد و در خواب عروسک ديديد نشان آن اســت ke عشقي در مسير زندگي شما پيدا مي شــود و چـنـانـچه زن جواني هستيد صاحب فرزند مي شويد يا ضمير نا خودآگاه تان ضرورت وجود يک فرزند ra تذکر مي دهد ... اسباب بازي هاي ديگر ba توجه be نوع آن ها مي توانند تعبير و معاني مختلف داشته باشند ... اسب بازيچه چوبي خودکامگي و غرور اســت ke موجب تخفيف شان شما مي شــود ... اگــر در خواب طناب بازي مي کنيد خوابتان be شما مي گويد از کاري ke توفيق حاصل نکرده ايد منصرف شويد و تکرار نکنيد چــون هــر قدر بدويد باز در جاي اوليه خواهيد بود و جز خستگي چيزي براي شما باقي نمي گذارد ... اسباب بازي هاي مکانيکي عموما نيرنگ و فريب هستند چــه کسي be شما بدهد و چــه شما be کسي هديه کنيد ... اگــر خود ra در يک فروشگاه اسباب بازي ديديد در آينده نزديک عده اي گرد شما ra مي گيرند ke مي خواهند شما ra be انــجـام کاري وا دارند ke آن عمل سود بخش نيست ... آتيانوس مي گــفــت در دختران و پسران جوان اشتياق be ازدواج و تشکيل کانون خانوادگي be صورت اسباب بازي و be خصوص عروسک در خواب تجسم مي يابد ... حيوانات بخصوص حشرات مدل و بازيچه ke غالبا از پلاستيک ساخته مي شــود رنجي اســت ke از نيش زبان مردم مي بريد .

   

  لوك اويتنهاو مي گويد :

  اسباب بازي : مسئله در بين زوج

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE