تعبير خواب ازدواج

 

 • تعبير خواب ازدواج
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب ازدواج » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب ازدواج

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  ازدواج ؛ عروسي : رسيدن be هدف
  ازدواج کردن : سود ؛ خوشبختي ؛ در برخي موارد مي تواند be معناي اختلافات نيز باشد .
  ديدن شوهر : اميدهاي واهي
  ديدن زن : درآمد خوب و پشت سرگذاشتن يک موقعيت مشکل be خير و خوشي

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  اگر ببيند زن خواست ؛ دليل كه شرف و بزرگي اش زايل شــود ؛ اگــر زن مرده ra be زني كرد و ba وي جمع گرديد ؛ دليل كه از ملك و مال آن زن او ra چيزي حاصل شــود ... اگــر ببيند ba آن زن جمع نشد ؛ دليل كه چيزي اندك از مال وي ra حاصل شــود ... اگــر زني ببيند او ra مرده be زني گرفت و در سراي زن ba وي جمع شــد ؛ دليل كه مال زن نقصان شــود ؛ يا حال وي متغير شــود ... اگــر ببيند زن خواست ؛ لكن زن ra نديد و نامش ندانست ؛ دليل كه اجلش نزديك شده باشد ... اگــر زن ra ببيند و سراي مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد ba وي جمع شــد ؛ دليل كه آن زن بميرد ... اگــر آن زن معروف بود ؛ دليل بر نقصان مال زن كند .

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر زن شوهردار در خواب ببيند ديگر شوهري دارد و عروسي ra نديد ... دليل بود بر شرف و عزت و زيادتي مال ... اگــر ببيند عروسي خواست كردن و عروسي ra نديد و نشناخت ؛ بيم مرگ اســت او ra و بعضي گويند : شخصي بر دست او هلاك شــود و اگــر ببيند بيمار اســت و زني مجهول خواست و يا كسي ديد زن او شوهر كرد و آن شوهر ra be خانه برد ؛ دليل كه مالي بسيار از اين مَمَر be شوهر او رسد ... اگــر ببيند زني نابكار be زني خواست و ba وي جمع نشد ؛ آن چــه گفتم كمتر بود .

   

  جابر مغربي مي گويد :

  اگر ببيند دختري دوشيزه ra be زني كرد و دوشيزگي او ra بستد ؛ دليل كه اندر آن سال او ra زني يا كنيزكي حاصل شــود و از پادشاه خير و نيكي ببيند ... اگــر ببيند be حرام دوشيزگيِ دختري بستد ؛ دليل كه مالي حرام بدست آورد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع)‌ مي فرمايند :

  زن گرفتن در خواب بر چهار وجه است

  اول : بزرگي و مقام

  دوم : زيادتي مال

  سوم : سرحالي وآسايش

  چهارم : خرمي و شادي

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ اگــر دختري خواب ببيند ba پيرمردي ازدواج مي كند ؛ علامت آن اســت كه ba مشكلات فراواني روبرو خواهد شــد ... امــا اگــر خواب ببيند در هنگام جشن ازدواج مردي ba لباس سياه از مقابلش مي گذرد و نگاه ملامت آميزي be او مي كند نشانه آن اســت كه سردي و بي تقاوتي يكي از دوستان او ra نااميد مي سازد .

  2ـ ديدن مراسم ازدواج ديگران در خواب ba ميهماناني شادمان كه لباس هايي زيبا بر تن كرده اند ؛ علامت آن اســت كه از زندگي لذت هايي عالي خواهيد برد ... امــا اگــر ميهمانان لباس هايي سياه بر تن كرده باشند ؛ علامت آن اســت كه در آينده be سوگ كسي خواهيد نشست .

  3ـ اگــر خواب ببينيد ba كسي پيمان ازدواج مي بنديد ؛ نشانه آن اســت كه خبرهايي ناگوار خواهيد شنيد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد در جشن ازدواج كسي شركت كرده ايد ؛ نشانه آن اســت كه امور شغلي be طرز باور نكردني اميد بخش خواهد شــد و از فكر كردن be افراد مورد علاقه خود لذت زيادي خواهيد برد .

  5ـ اگــر خواب ببينيد در جشن ازدواج واقعه اي ناگوار رخ مي دهد ؛ علت آن اســت كه be بيماري مبتلا خواهيد شــد يا از مرگ يكي از اعضاي خانواده خود رنج خواهيد كشيد .

  6ـ اگــر دختري خواب ببيند عروس شده اســت امــا هيچ احساس خوشحالي نمي كند ؛ علامت آن اســت كه در زندگي be نوميدي دچار خواهد شــد و در امور عاطفي شكست خواهد خورد .

   

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  اگر be شما پيشنهاد ازدواج شــد ؛ نشانه‏ ى خوشبختى در زندگى مى ‏باشد ؛ شوهر كردن در خواب ؛ نشانه ‏ى رفاه مالى اســت و طلاق گرفتن ؛ علامت آن اســت كه مورد تهمت ديگران قرار خواهيد گرفت .

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  خواب ازدواج : ايام خوش در پيش اســت .

  در يك ازدواج شركت مي كنيد : منفعت هاي بزرگ مالي

  ازدواج يكي از اعضاء فاميل : خصومت در خانواده

  يك شوهر يا زن در يك ازدواج شركت كند : سود

  ازدواج خواهرتان : خطر بزرگ

  ازدواج يك برادر : پول

  ازدواج يك دختر باكره : احترام

  ازدواج پسرتان : پول be دستتان مي رسد .

  ازدواج دخترتان : ثروت

  در ازدواج يك بيوه شركت مي كنيد : پول زيادي بدست مي آوريد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE