فریاد را همه می شنوند ، هنر واقعی شنیدن صدای « سکوت » است

ایران کلوب

تعبیر خواب ازدواج

تعبیر خواب

 

برای مشاهده « تعبیر خواب ازدواج » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب ازدواج

 

لوک اویتنهاو می گوید :

ازدواج ، عروسی : رسیدن به هدف
ازدواج کردن : سود ، خوشبختی ، در برخی موارد می تواند به معنای اختلافات نیز باشد .
دیدن شوهر : امیدهای واهی
دیدن زن : درآمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر ببیند زن خواست ، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود ، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید ، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود . اگر ببیند با آن زن جمع نشد ، دلیل که چیزی اندک از مال وی را حاصل شود . اگر زنی ببیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد ، دلیل که مال زن نقصان شود ، یا حال وی متغیر شود . اگر ببیند زن خواست ، لکن زن را ندید و نامش ندانست ، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد . اگر زن را ببیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد ، دلیل که آن زن بمیرد . اگر آن زن معروف بود ، دلیل بر نقصان مال زن کند .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر زن شوهردار در خواب ببیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید . دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال . اگر ببیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت ، بیم مرگ است او را و بعضی گویند : شخصی بر دست او هلاک شود و اگر ببیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد ، دلیل که مالی بسیار از این مَمَر به شوهر او رسد . اگر ببیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد ، آن چه گفتم کمتر بود .

 

جابر مغربی می گوید :

اگر ببیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد ، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی ببیند . اگر ببیند به حرام دوشیزگیِ دختری بستد ، دلیل که مالی حرام بدست آورد .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع)‌ می فرمایند :

زن گرفتن در خواب بر چهار وجه است

اول : بزرگی و مقام

دوم : زیادتی مال

سوم : سرحالی وآسایش

چهارم : خرمی و شادی

 

آنلی بیتون مى ‏گوید :

۱ـ اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می کند ، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش می گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می کند نشانه آن است که سردی و بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید می سازد .

۲ـ دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباس هایی زیبا بر تن کرده اند ، علامت آن است که از زندگی لذت هایی عالی خواهید برد . اما اگر میهمانان لباس هایی سیاه بر تن کرده باشند ، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست .

۳ـ اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می بندید ، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید .

۴ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده اید ، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد و از فکر کردن به افراد مورد علاقه خود لذت زیادی خواهید برد .

۵ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج واقعه ای ناگوار رخ می دهد ، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید .

۶ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی کند ، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد و در امور عاطفی شکست خواهد خورد .

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد ، نشانه‏ ى خوشبختى در زندگى مى ‏باشد ، شوهر کردن در خواب ، نشانه ‏ى رفاه مالى است و طلاق گرفتن ، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت .

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب ازدواج : ایام خوش در پیش است .

در یک ازدواج شرکت می کنید : منفعت های بزرگ مالی

ازدواج یکی از اعضاء فامیل : خصومت در خانواده

یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند : سود

ازدواج خواهرتان : خطر بزرگ

ازدواج یک برادر : پول

ازدواج یک دختر باکره : احترام

ازدواج پسرتان : پول به دستتان می رسد .

ازدواج دخترتان : ثروت

در ازدواج یک بیوه شرکت می کنید : پول زیادی بدست می آورید .

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
تعبير خواب ازدواج تعبير خواب ازدواج تعبير خواب ازدواج تعبير خواب ازدواج تعبير خواب ازدواج تعبير خواب ازدواج تعبير خواب ازدواج تعبير خواب ازدواج تعبير خواب ازدواج تعبير خواب ازدواج تعبير خواب ازدواج تعبير خواب ازدواج تعبير خواب ازدواج
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط

1 پاسخ به “تعبیر خواب ازدواج”

  1. حمید می‌گه:

    ممنون از لطفتون

پاسخ دهید


پنج − = 3

« اللّهم عجل لولیک الفرج »
امروز : پنج شنبه ۴ دی
تعداد مطالب امروز : 19

خانواده

مروری بر مطالب گذشته