تعبير خواب اتومبيل

 

 • تعبير خواب اتومبيل
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب اتومبيل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب اتومبيل

   

  مولف مي گويد :

  خريدن اتومبيل : بزرگي و عزت و جاه

  مسافرت ba اتومبيل : غم واندوه

  كار کردن ba اتومبيل : بدست آوردن سود زياد

  تصادف ba اتومبيل : گرفتاري ومشکل بزرگ

  اگر ماشين او زير خاک پنهان شده بود و آن ra از آنجا بيرون کشيد نشانه آن اســت ke از مشکلات بزرگ بوجود آمده رهائي خواهد يافت .

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  به خواب ببيند بر گردون نشسته بود و گردون مي رفت دليل بر شرف و بزرگي اســت ... اگــر ديد پادشاه گردوني be وي داد ؛ دليل كه از پادشاه بزرگي يابد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

  ديدن گردونه بر هشت وجه است

  اول : عزت و آبرو

  دوم : ولايت و فرمانروايي

  سوم : مرتبه و منزلت

  چهارم : بزرگي

  پنجم : هيبت

  ششم : خرمي (شادماني و سرور)

  هفتم : رفعت

  هشتم : آساني كارها

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1- اگــر خواب ببينيد مشغول رانندگي هستيد ؛ دلالت بر آن دارد كه در كار و زندگي خود تغييري مي دهيد و اين تغيير باعث نشاط و خوشحالي شما مي شــود .

  2- اگــر خواب ببينيد هنگام رانندگي ؛ ماشين شما خراب و متوقف مي شــود ؛ دلالت برآن دارد كه خوشگذراني be آن حدي كه شما انتظار داريد ؛ ادامه نمي يابد .

  3- اگــر خواب ببينيد از مقابل ماشيني كه در حال حركت اســت فرار مي كنيد ؛ دلالت بر آن دارد كه be درستي از رقابت و هم چشمي پرهيز مي كنيد .

  4- اگــر زن جواني خواب ببيند be جستجوي اتومبيلي مي گردد ؛ دلالت بر آن دارد كه براي جلب حمايت فردي تلاش مي كند ؛ امــا موفق be جلب حمايت او نمي شــود .

   

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  اگر در خواب ديديد كه ba كسى در اتومبيل همسفر شده‏ ايد ؛ نشانه ‏ى آن اســت كه ba ديگران روابط خوبى پيدا خواهيد كرد ... اگــر در خواب اتومبيلى خريديد ؛ نشانه ‏ى آن اســت كه در كارها موفق مى‏ شويد ... اگــر در خواب اتومبيلتان آسيب ديد be معناى آن اســت كه صدمه‏ ى مالى be شما مى ‏رسد .

   

  در كتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  خواب يك اتومبيل : خبرهاي ba عجله فراوان براي شما فرستاده مي شــود .

  شما يك اتومبيل داريد : يك هديه مهم دريافت مي كنيد .

  به تنهايي رانندگي مي كنيد : بزودي تغيير وضعيت كلي خواهيد داشت .

  به اتفاق خانواده در اتومبيل هستيد : بايد از خودتان در مقابل صحبت هايي كه درباره شما مي كنند دفاع كنيد .

  با معشوقتان در اتومبيل هستيد : بايد بيشتر بر هوس هايتان غلبه كنيد .

  با نامزد يا دوستتان در اتومبيل هستيد : نقطه ضعف هاي شما نمايان مي شــود .

  به اتفاق اشخاص ديگر در اتومبيل هستيد : از قبول خبرهاي نادرست بپرهيزيد .

  يك تصادف اتومبيل : علامت رسيدن پول

  اتومبيل واژگون مي شــود ولي شما جان سالم بدر مي بريد : از رقيب بپرهيزيد .

  به اتفاق دوستان در يك اتومبيل هستيد : بزودي be يك راز پي مي بريد .

  به اتفاق يك زن در اتومبيل هستيد : be واسطه يك رسوايي بدنام خواهيد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE