تعبير خواب اتاق

 

 • تعبير خواب اتاق
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب اتاق » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب اتاق

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  اتاق be نوشته نفايس الفنون تجسمي اســت از دنيا و محيط زيست ... اگــر اتاقي ke در خواب خود مي بينيد و be آن وارد مي شويد بزرگ و ba شکوه باشد براي بيننده خواب توانگري و فرح و انبساط پيش مي آيد و اگــر محقر و کوچک و فقيرانه باشد دنيا بر او تنگ مي شــود ... اتاق تنگ و تاريک و غور ؛ تجسمي اســت از تنگي خلق و ناتواني اخلاقي ... اتاق روشن بخصوص اگــر نور از سقف آن ساطع باشد آينده اي روشن اســت براي بيننده خواب ... اتاقي ke درهاي فراوان دارد فراخي روزي اســت و گشادگي امور .

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  اتاق : نيات بد
  اتاق زيبا : پيروزمندي
  اتاق فقيرانه : توقعات بي جا
  مرتب کردن اتاق : مراقب سلامتي خود باشيد .

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  اگر در خواب اتاقى ديديد ؛ be اين معنا اســت كه مدت اندكى در خانه‏ ى فعلى خود ؛ خواهيد ماند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE