تعبير خواب ابليس

 

 • تعبير خواب ابليس
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب ابليس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب ابليس

   

  حضرت دانيال (ع) مي گويد :

  ديدن ابليس در خواب ؛ دليل بر دشمني ست بد دين و دروغ و زن فريبنده و بي شرم ؛ كه هــمــه ra بدي آموزد و شر و فساد ... اگــر ديد كه ba ابليس در جنگ و نبرد نبود و او ra قهر نمود ؛ دليل كه وي ra be خير صلاح ميل اســت ... اگــر ببيند كه ابليس ra بر وي غلبه بود ؛ دليل اســت كه be راه شر و فساد مايل اســت ... اگــر ببيند كه ابليس او ra نصيحت مي كرد و وي ra خوش مي آمد ؛ دليل كه او ra هم be مال هم be تن مضرت رسد ... اگــر ببيند كه ابليس دست او ra بگرفت و be جايى مى ‏برد و او گــفــت كه : « لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم» ؛ دليل اســت كه be گناه بزرگ مبتلا گردد ؛ و بعد از آن be نصيحت شخصى از آن گناه باز ايستد ... اگــر ببيند كه ابليس ra بر گردن غل نهاد ؛ دليل اســت كه اهل دين و صلاح رسد اگــر ببيند كه ابليس ضعيف و درمانده بود ؛ دليل اســت كه علما و مردمان مصلح ra قوت رسد .

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر ببيند كه ابليس ra مطيع شــد ؛ دليل اســت كه be هواي نفس مبتلا گردد ... اگــر ببيند كه ابليس چيزي ra عطا داد ؛ اگــر آن چيز نيك بود ؛ دليل اســت كه مال حرام يابد و اگــر آن چيز بد بود ؛ دليل بر فساد دين نمايد ... اگــر ببيند كه ابليس شاد و خرم بود ؛ دليل كه كار مردمان be فساد قوي گردد ... اگــر ببيند كه ابليس ra خواست كه be شمشير زند و هلاك نمايد و بگريخت ؛ دليل اســت كه ولايتي be دست آورد و عدل و انصاف نمايد ... اگــر ببيند كه ابليس بكشت ؛ دليل كه نفس خود ra قهر نمايد و راه صلاح ورزد .

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  ابليس : همراه بد ؛ همراه ناجور

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ ديدن ابليس در خواب ؛ نشانه روبرو شدن ba حوادثي دهشتناك اســت ... براي حفظ ظاهري آبرومندانه از استراتژي خاصي استفاده مي كنيد .

  2ـ اگــر در خواب شيطان ra بكشيد ؛ نشانه آن اســت كه براي يافتن جايگاهي مناسب تر در زندگي ؛ دوستان بي قيد و بند خود ra ترك مي گوييد .

  3ـ اگــر ابليس در غالب اديبي be خواب شما بيايد ؛ نشانه آن اســت كه بايد از دوستان چاپلوس و رياكار دوري كنيد .

  4ـ اگــر ابليس در غالب فردي ثروتمند be خواب شما بيايد ؛ نشانه آن اســت كه قادر نخواهيد شــد از نفوذ خود براي ارتقاء مقام ديگران استفاده كنيد .

  5ـ اگــر خواب ببينيد ابليس آهنگين و آرام در گوش شما زمزمه مي كند ؛ علامت آن اســت كه در برابر وسوسه هاي شيطاني تسليم خواهيد شــد .

  6ـ اگــر ابليس در غالب زني زيبا be خواب شما بيايد ؛ علامت آن اســت كه هــر گونه احساس محبتي كه be ديگران داريد ؛ ناديده خواهيد گر فت .

  7ـ اگــر در خواب احساس كنيد مي خواهيد خود ra از شر شيطان دور نگاه داريد ؛ نشانه آن اســت كه خواهيد كوشيد رفتار خود خواهانة خود ra كنار بگذاريد و ba ديگران تا آنجا كه مي توانيد منصفانه رفتار كنيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE