تعبير خواب ابر

 

 • تعبير خواب ابر
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب ابر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب ابر

   

  حضرت دانيال (ع)‌ مي گويد :

  ابر be خواب ديدن بر شش نوع اســت : ابر سفيد و سياه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده ؛ و هــر يك تعبير بخصوص دارد ... اگــر كسي خويشتن ra در زير ابر سفيد بارنده ديد ؛ دليل كه خداي عزوجل وي ra علم و حكمت ارزاني دارد و مردمان ra از علم و حكمت او منفعت رسد ... اگــر ببيند كه در زير ابر زرد بود ؛ دليل كه بيمار شــود و بعضي ازمعبران گفته اند : زني خواهد و از وي رنج و غم و اندوه كشد ... اگــر ببيند كه در زير ابر سرخ بود ؛ دليل كه بر محنت و بلا گرفتار شــود ؛ زيرا كه خداي عزوجل be هــر قومي كه عذاب فرستاد ؛ نخست ابر سرخ بر فراز آن ظاهر شــد ... اگــر ببيند كه بر فزار ابر سبز؛ راست بايستد ؛ دليل كه be قدر آن ؛ فرمانروائي يابد ... اگــر ببيند كه ابر بر سر وي مي گذشت ؛ دليل كه او ra ba كسي نيكو جاه و نيكو عهد ؛ صحبت افتد و مرادش از وي حاصل شــود .

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  اگر ببيند كه ابر ra در هوا همي راند ؛ دليل كند كه او ra ba علما و حكما صحبت افتد ... اگــر اين خواب ra پادشاه بيند ؛ دليل كه در ولايت خويش ؛ رسولان و صاحب خيران فرستد ؛ اگــر ببيند كه ابر ra از هوا بگرفت و be زمين آورد ؛ دليل اســت كارش نيكو شــود و بزرگي يابد و علم حاصل كند ... اگــر ببيند كه ابر بر سر وي سايه همي كرد ؛ دليل كه در آن سال خير و نعمت بسيار يابد ... اگــر ببيند كه از ابر؛ جامه در دوخته بود و پوشيده بود ؛ دليل كند كه چندان علم حاصل كند كه كسي ra نبود ... اگــر ببيند كه ابر هــمــه جهان بپوشيد و هيچ باران نبود ؛ دليل بد دارد .

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر ببيند كه ابر ra جمع كرد يا برداشت و بخورد ؛ دليل اســت كه ميان حكيمان ممتاز شــود و در دانش يگانه گردد .

   

  جابر مغربي مي گويد :

  اگر ببيند كه ابر ra مي خورد ؛ دليل اســت معيشت او از حكمت بود ... اگــر ببيند كه ابر سياه بر فراز موضع و جايي گسترده بود ؛ دليل بر خشم و عذاب حق تعالي بود در آن ديار ... پــس هــر چــه آن ابر ra نزديكتر بيند ؛ عذاب حق تعالي نزديكتر بود ... اگــر ba ابر باران بيند ؛ دليل بر رحمت و خيرات كند ... اگــر ببيند كه از ابر باران همي خورد ؛ دليل اســت كه be قدر آن وي ra رحمت و نيكوئي رسد ... اگــر ba ابر باران و رعد سخت بود ؛ دليل بر ترس از ادعاي پدر و مادر يا از ادعاي مسلمانان بود ... اگــر ba رعد و برق بيند ؛ اين عذاب ها سخت تر بود ؛ اگــر ba برق صاعقه بيند ؛ عذاب سخت تر بود ... اگــر ببيند كه در خانه وي جايگاه نشستن ابر گسترده شده اســت ؛ دليل كه فرزند و اهل بيتش ra حكمت و دانش بود بر قدر و تنگي و تاريكي .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

  ابر ديدن در خواب بر نه وجه است

  اول : حكمت

  دوم : رياست

  سوم : پادشاهي

  چهارم : رحمت

  پنجم : پرهيزگاري

  ششم : عذاب

  هفتم : قحطي

  هشتم : بلا

  نهم : فتنه

   

  اسماعيل بن اشعث مي گويد :

  ابر سياه be خواب ؛ دليل بيم و ترس و سختي اســت و ابر باران بركت و خير و فراخي ست و نيز غم و اندوه .  و امــا آن ابر كه از كنار دريا آرند ؛ كه be تازي آن ra سفيح خوانند ؛ ديدن وي در خواب غنيمت بود بر قدر آن چــه ديده باشد .

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  معبران اسلامي ابر ra be علما و دانشمندان تعبير کرده اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمي اســت از آرزوي آميزش و آشنايي و نشستن و برخاستن ba اهل علم يا يکي از آن طبقه مردم ke ذکرشان رفت و يا تحصيل آن چــه فاقد آن هستيم و زمان رسيدن be آن نيز سپري شده اســت ... اگــر بيننده خواب ببيند ke تکه اي از ابر ra گرفت و خورد يا در سينه و لباس خويش پنهان کــرد ؛ يا از فهم و دانش بهره مند مي شــود و يا مالي بدست مي آورد ke بزرگي سبب تحصيل آن مي شــود ... از دانيال نبي نقل شده اســت ke ديدن ابر در خواب be شش گونه امکان پذير اســت ... ابر سفيد ؛ سياه ؛ زرد ؛ سرخ و ابر بارنده و ابر خشک ؛ يعني ابري ke باران ندارد ... اگــر بيننده خواب خود ra زير ابر سفيد بارنده ببيند بسيار خوب اســت و خبردهنده خير و برکت اســت يا علم و دانش فرا مي گيرد ... ابر زرد بيماري اســت و بعضي معبران نوشته اند ke بيننده خواب زني مي گيرد ke آن زن be او رنج و بلا مي رساند و چنان چــه ازدواج کرده باشد از سوي زني be او زيان مي رسد ... ابر سرخ مصيبت و بلا اســت ... ابر سبز خرمي و بزرگي و امارت و فرمانروائي اســت ... ابر سياه نيکو نيست و نشانه خشم الهي و تندي سرنوشت اســت ... ابر ba برق تنها عذاب اســت و ابر ba رعد بيم و هراس مي تواند باشد ... چـنـانـچه ديديد ابري از جانب دريا be سوي شما آمد غنيمتي اســت ke نصيب شما مي شــود و از جايي سود مي بريد ke انتظارش ra نداريد ... ابري ke باران ندارد خوب نيست بخصوص اگــر ابر تاريک و گسترده باشد .

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد آسمان پوشيده از ابرهاي سياه و تيره اســت ؛ علامت آن اســت كه be خاطر اداره بد زندگي بدبخت خواهيد شــد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد از ميان ابرهاي سفيد ؛ خورشيد پرتوافشاني مي كند ؛ علامت آن اســت كه پــس از كشيدن سختي ها be سعادت و موفقيت دست خواهيد يافت .

  3ـ اگــر خواب ببينيد از ميان ابرها ستارگان مي درخشند ؛ نشانه آن اســت كه لذت هايي زودگذر و پيشرفتي اندك نصيب شما خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE