تعبير خواب ابريشم

 

 • تعبير خواب ابريشم
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب ابريشم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب ابريشم

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  ابريشم در خواب چــون ببيند ؛ دليل اســت بر منفعت ... اگــر زرد بود ؛ دليل بيماري اســت ؛ ديدن ابريشم پخته در خواب بهتر از خام اســت ... اگــر ببيند كه ابريشم او ضايع شــد ؛ دليل زيان اســت ... اگــر ابريشم سفيد ببيند ؛ دليل اســت بر منفعت و ديدن جامه ابريشم be خواب ؛ مردان ra دليل كراهت بود و زنان ra نيكو .

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  ديدن ابريشم در خواب خوب اســت ... معبران نوشته اند ديدن ابريشم پخته بهتر اســت تا ديدن ابريشم خام ... لباس ابريشمي همان طور ke در زنان be زيبايي و شکوه ظاهري ايشان مي افزايد در خواب نيز خوب اســت ... اگــر يک مرد ببيند ke لباس ابريشمي پوشيده کراهت دارد و گوياي اين اســت ke بي حرمت مي شــود و be ديده تحقير و تمسخر بر او مي نگرند ... داشتن توده ابريشم انبوهي مال اســت و کلا  داشتن ابريشم سود مي تواند باشد .  حال اگــر اين ابريشم زرد باشد بيماري اســت .  قرمز و سفيد فرج و خجستگي اســت ... اگــر کسي لباس ابريشمي be شما هديه کــنــد زني سر راهتان قرار مي گيرد و چـنـانـچه هديه کننده آشنا و شناخته شده باشد سودي be ظاهر بسيار فريبنده نصيب شما مي گردد ... عاريه گرفتن لباس ابريشمين در خواب کراهت دارد .

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ پوشيدن لباس ابريشمي در خواب ؛ علامت آن اســت كه ba افراد بيگانه روابط دوستانه برقرار خواهيد كرد و be آرزوهاي بلند خود دست خواهيد يافت .

  2ـ اگــر دختري پارچه ابريشم قديمي در خواب ببيند ؛ نشانه آن اســت كه نسبت be اجداد خود غرور خاصي خواهد داشت ؛ مردي ثروتمند ولي مسن از او خواستگاري خواهد كرد .

  3ـ ديدن ابريشم كثيف و پاره در خواب نشانه آن اســت كه احترام آبا و اجدادي خود ra be منجلاب رسوايي خواهيد كشاند .

   

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  ديدن ابريشم در خواب ؛ be معنى اين اســت كه در زندگى be رفاه و خوشبختى كامل مى‏ رسيد ... اگــر ديديد كه ابريشم توليد مى‏ كنيد ؛ بيانگر اين اســت كه دوستان شما در كارها ؛ بسيار be شما كمك خواهند كرد و بسيار هم ba وفا خواهند بود .  ديدن ابريشم مصنوعى در خواب ؛ علامت آن اســت كه شما در كارهايتان بسيار خوش شانس مى ‏باشيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE