تعبير خواب ابرو

 

 • تعبير خواب ابرو
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب ابرو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب ابرو

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  ابرو ديدن در خواب دين اســت ... اگــر ببيند كه ابروهايش تمام بود وهيچ نقصان در آن نبود ؛ دليل اســت كه زينت وي تمام و كمال بود ... اگــر ديد كه ابروهايش فرو ريخت ؛ تاويلش be خلاف اين اســت .

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر ببيند كه ابرو نداشت يا موي ابرويش فرو ريخت ؛ دليل اســت كه آهنگ چيزي مي كند كه از آن چيز وي بدنامي حاصل گردد و اگــر be خلاف اين بيند ؛ دليل مي كند كه از آن چيز وي ra بدنامي حاصل گردد و اگــر be خلاف اين بيند دليل اســت قصد چيزي كند ؛ كه وي ra نيك نامي و صلاح دين حاصل آيد ... اگــر ديد كه ابروهايش سفيد گشته بود ؛ دليل كه علم و آهستگي وي زياد گردد ؛ وليكن مالش ra نقصان شــود .

   

  جابر مغربي مي گويد :

  اگر يك ابروي خويش ra ريخته ديد ديگري ra كنده ديد ؛ دليل كه در مال و جاه وي نقصان افتد و بعضي گفته اند كه دليل نقصان زينت دين وي كند .

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال اســت و در زنان نوعي زينت و وسيله اي براي افزودن زيبايي ... چـنـانـچه کسي در خواب ببيند ke ابروهاي سالم و طبيعي و خوبي دارد ke هيچ نقصي در آن نيست نشان آن اســت ke نزد مردم محترم اســت يا مي شــود و اطرافيان عيب او ra نمي گويند ... نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه be آبرو و حيثيت بيننده خواب اســت ... اگــر بيننده خواب ببيند ke ابروانش ريخته و بالاي چشمان خويش ابرو ندارد مي گويند ke بيننده خواب بي حرمت و کم آبرو مي شــود و ديگران درباره اش بد مي گويند و be بدي عمل مي کـنـنـد ... ابروهاي سفيد علم و دانش و احترام و شخصيت اجتماعي اســت ... داشتن يک ابرو زيان مالي اســت ... تراشيدن ابرو نشانه کاري اســت ke روي جهالت و ناداني انــجـام مي دهد ke ba اعمال و دخالت عقل مي تواند مانع زيان و خسران گردد ... ابروهاي پر پشت و سياه احترامي اســت ke مردم be خاطر پولي ke داريد يا تحصيل مي کنيد براي شما قائلند ... ابروهاي سفيد و پر پشت ؛ شان و شخصيتي اســت ke بر مبناي علم و دانش تحصيل مي نمائيد .

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن ابرو در خواب ؛ نشانه آن اســت كه در آينده اي نزديك ba مسايل گمراه كننده اي روبرو خواهيد شــد .

   

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  اگر در خواب ابروهاى پر پشت ra ببينيد ؛ بدين معنى اســت كه روزگار شاد و خوبى ra سپرى خواهيد كرد ... ديدن ابروهاى كم پشت و سوخته ؛ علامت آن اســت كه خسارت زيادى be شما مى ‏رسد .

   

  در كتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  ابروي خودتان : يك منفعت مالي

  ابروهاي بلوطي رنگ : شانس بزرگ

  ابروهاي سياه : شادي بزرگ

  ابروهاي كلفت : پول

  ابروهاي باريك : غم بزرگ

  ابروهاي خيلي بلند : خوشبختي در عشق

  ابروهاي سر پايين : عشق be شما وفادارنيست .

  ابروهاي عضو يك فاميل : طرفداران بسياري پيدا مي كنيد .

  ابروهاي شوهرتان : عشق

  ابروهاي زنتان : شانس قابل توجه

  ابروهاي بچه هايتان : منفعت مالي

  ابروهاي دشمنانتان : شما ra فريب مي دهند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE