تعبير خواب آينه

 

 • تعبير خواب آينه
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آينه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آينه

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  آينه در خواب جاه و ولايت اســت ... اگــر ببيند كه آينه be كسي داد ؛ دليل كند كه مال و متاع خويش پيش كسي نهد ... اگــر ببيند كه در آينه سيمين نگاه مي كرد ؛ دليل كه ازحرمت و جاه خويش كراهت بيند ؛ زيرا كه معبران آينه سيمين ra مكروه دانند .

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر مردي در آينه آهنين همي نگرد ؛ دليل بود كه اگــر زن وي حامله بود ؛ پسر آورد كه be هــمــه چيزها مانند پدر بود ... اگــر زن ببيند كه در آينه مي نگريست و آبستن بود ؛ دليل كه دختري آورد كه be هــمــه چيزها مانند مادر بود و اگــر زن آبستن نباشد ؛ دليل اســت شوهر او ra طلاق دهد و زن ديگر بخواهد و آن زن شوهري ديگر كند ... اگــر پسر ببيند كه در آينه نظر مي كرد ؛ دليل اســت او ra برادري آيد و اگــر دختري نگاه كند ؛ وي ra خواهر آيد و اگــر پادشاه يا عاملي نگاه كند ؛ معزول شــود و ولايت از دست او برود و كسي ديگر be جاي او نشيند .

   

  جابر مغربي مي گويد :

  روي نيكو در خواب ؛ اگــر در آينه ديد ؛ چــون معروف بود پادشاه بود واگر معروف نباشد ؛ تاويل نيك و بدهر چــه ديده باشد be آينه باز گردد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

  ديدن آينه در خواب بر شش وجه است

  اول : زن

  دوم : پسر

  سوم : جاه و فرمان

  چهارم : يار و دوست

  پنجم : شريك

  ششم : كار روشن

  اگر مردي غريب آينه در خواب ببيند ؛ دليل كه زن خواهد و بزرگي يابد .

  اگر دختر ببيند دليل اســت شوهر خواهد و بر شوهر عزيز و گرامي بود .

  اگر ببيند كه مردي مجهول آينه بدو داد و در وي نگريست ؛ دليل كند كه be ديدن دوست غائب ؛ شادمان شــود .

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  آينه : خبرهاي ناخوشايند ؛ اتفاقات شوم
  شکستن آينه : ba اميدهاي خود خداحافظي کنيد .

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  آينه در خواب دوست و همدم و يار و مونس بيننده خواب اســت ... نگريستن در آينه خوب اســت چـنـانـچه بيننده خواب خودش ra ببيند ... اگــر بيننده صورت خودش ra ببيند خداوند be او پسري عنايت مي فرمايد و چـنـانـچه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش be او سود مي رسد و اين فرزند غالبا بايد پسر باشد ... اگــر زني چهره خودش ra در آينه ببيند خداوند be او دختري عنايت مي فرمايد يا از جانب فرزند be او سود مي رسد و محبتي چشمگير مي شــود ... اگــر آينه داشتيد و آن ra در عالم خواب be ديگري داديد نشان آن اســت ke از مال خود بذل مي کنيد يا موجباتي فراهم مي آوريد ke ديگري be درآمد و پول خوبي مي رسد ... چـنـانـچه آينه اي ke داريد قاب نقره داشته باشد بي حرمت مي شويد زيرا معبران اسلامي داشتن آينه نقره ra مکروه دانسته اند ... عده اي از معبران نگريستن در آينه ra نشان غرور و خود خواهي مي دانند ... پنهان کردن آينه عيب پوشي خويش اســت .

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد در آينه اي be خود مي نگريد ؛ نشانه آن اســت كه بيمار خواهيد شــد و رنج و درد زيادي تحمل خواهيد كرد .

  2ـ ديدن آينه شكسته در خواب ؛ علامت شنيدن خبر مرگ ناگهاني يكي از نزديكان اســت .

  3ـ ديدن ديگران در آينه ؛ نشانه آن اســت كه ديگران براي رسيدن be منافع خود ba شما رفتاري غيرمنصفانه خواهند داشت .

  4ـ ديدن حيوانات در آينه ؛ نشانه نوميد شدن و زيان مالي اســت .

  5ـ اگــر دختري ببيند آينه اي ra مي شكند ؛ علامت آن اســت كه ازدواجي نامبارك خواهد داشت و همچنين روابط دوستانه ناموفق .

  6ـ اگــر دختري در خواب چهره رنگ پريده نامزد خود ra در آينه ببيند ؛ علامت آن اســت كه خبر مرگ عزيزي ra خواهد شنيد ... يا ba پيمان شكني نامزد خود روبرو خواهد شــد ... امــا اگــر چهره نامزد خود ra شاداب ببيند ؛ نشانه آن اســت كه عدم تفاهم و بيگانگي مدتي كوتاه be طول خواهد انجاميد .

  7-اگر زني يك آينه در خواب ببيند ؛ نشانه آن اســت كه be زودي ba صحنه هايي غم انگيز روبرو خواهد شــد .

   

  اچ ميلر مى ‏گويد :

  ديدن آينه در خواب ؛ be معنى شناخت بيشتر از خودتان اســت ... اگــر ديديد كه آينه ي رو be روى شما بسيار مات و كدر اســت ؛ دليل آن اســت كه شما خود ra آدمى بسيار خوب و ba شخصيت فرض مى ‏كنيد ... اگــر ديديد كه دستور درست كردن آينه ra مى ‏دهيد ؛ بدانيد كه كسى در حال تدارك يك خيانت بزرگ be شما مى ‏باشد .

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  خواب آينه كوچك : خيانت

  يك زن خود ra در آينه نگاه مي كند : دوستان ؛ او ra فريب مي دهند .

  يك مرد خود ra در آينه نگاه مي كند : بايد در كارها دقت بيشتري داشته باشد .

  يك شخصيت مهم خود ra در آينه نگاه مي كند : پشتيباني زير دستانش ra از دست خواهد داد .

  يك دختر جوان خود ra در آينه نگاه مي كند : بهتر اســت نامزد يا دوستش ra تغيير دهد .

  يك زن شوهردار خود ra در آينه نگاه مي كند : او be شوهرش وفادار نخواهد بود .

  يك عاشق خود ra در آينه نگاه مي كند : كسي ra كه دوست دارد be او وفادار نيست .

  آينه مي شكند : اتفاق غير منتظره اي باعث پريشاني شما خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE