تعبير خواب آويختن

 

 • تعبير خواب آويختن
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آويختن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آويختن

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  اگر كسي ببيند كه پادشاه فرمود تا او ra بياويزند ؛ دليل كه از پادشاه حشمت و جاه و بزرگي يابد ؛ ليكن دليل كه دينش خلل افتد ... اگــر ببيند كه هنگام آويختن ؛ مردمان نظر در وي مي كردند ؛ دليل كه بر عدد آن قوم مهتري و فرمانروائي يابد ... اگــر ببيند كه گروهي جمع شده اند و وي ra بياويختند ؛ دليل كه بر آن قوم مهتر و فرمانروا گردد ... اگــر ببيند كه پيري مجهول وي ra بياويخت و مردمان be نظاره او همي بودند دليل كه بر خلق جهان فرمانروا شــود ؛ چــون ببيند كه خويشان be نظاره او همي بودند ... اگــر ببيند كه خويشتن ra بياويخت و هيچ كس در وي نظاره نكرد ؛ بلكه خود ra آويخته هــمــه ديد ؛ دليل كند كه خواهد بر خويشان خود مهتري كند ؛ وليكن كسي مطيع او نگردد .

   

  جابر مغربي مي گويد :

  چون وي ra آويخته بودند و ريسمان ببرند و بيفتاد ؛ دليل كه از جاه و بزرگي و حرمت بيفتد .

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  آويختن اينجا be معني آويخته شدن آمده نه ba ميل و رغبت و اراده ؛ چنگ زدن be جائي آويزان شدن ... منظور اينجا از آويختن be دار آويخته شدن اســت ke چــون در خواب نامه هاي سنتي تحت اين عــنــوان ذکر شده .  ba اين تعريف اگــر کسي ببيند ke در خواب او ra be حکم قانون و be دست مجريان قانون be دار آويخته اند از طريق همان قانون be حشمت و جاه و مقام مي رسد و چند سر و گردن از اقران خويش بالاتر مي رود ... اگــر کسي در خواب ببيند ke او ra be دام آويخته اند و مردم ازدحام کرده اند و be او نگاه مي کـنـنـد be هيچ وجه بد نيست و برعکس بسيار نيکو اســت چــون بيننده خواب be شمارش آن ها ke پاي دار جمع شده اند ستايشگر و آفرين گو خواهد داشت و بر کساني ke تعدادشان کم نيست برتري مي يابد .  روي هم رفته be دار آويخته شدن بالا رفتن اســت و برتري يافتن اســت ولي در يک مورد بد هست و آن اين ke بيننده خواب ببيند طناب پاره شده و از اوج be پائين افتاده ... اين در بيداري براي مرد be دار آويخته شده بد نيست امــا در خواب نشان آن اســت ke از مقامي ساقط مي گردد و احترامش از بين مي رود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE