تعبير خواب آواز

 

 • تعبير خواب آواز
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آواز » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آواز

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  آواز مرد در خواب ؛ چــون بلند بود ؛ دليل كند كه در ميان مردم بزرگي يابد ... اگــر كسي ببيند كه آوازش بلند گشته بود ؛ دليل كند بر قدر بلندي آواز ؛ نامش بلند گردد ... اگــر ببيند كه آوازش ضعيف گشته ؛ دليل كه بانگ و نامش ضعيف شــود ؛ چنانكه كسي ياد او نكند .

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  بلندي آواز مردان ra دليل بر شرف و بلندي نام كند ؛ امــا بلندي آواز زنان در خواب ؛ نيكو نيست .

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  در اينجا منظور از آواز صدا و بانگ انسان اســت be هنگام سخن گفتن ... اگــر مردي در خواب ببيند ke صدا و آوازش بلند شده be طوري ke تا دور دست ها مي رود و مردم از شنيدن آواز خوششان مي آيد نشان خرمي اســت و گوياي شهرت و آوازه و اين ke در ميان مردم بزرگي کسب مي کــنــد ... ابن سيرين از کرماني نقل مي کــنــد ke be طور کلي داشتن صدا در خواب براي مردان نيکو اســت وگوياي نام و آوازه و شهرت و شرف اســت ولي براي زنان نيکو نيست ... صداي آشنا دوستي و محبت اســت و صداي نا آشنا و آواز کسي ke ديده نمي شــود و در خواب خود او ra نمي بينيم خبري اســت ke از يک مسافر دور رفته be شما مي رسد و چـنـانـچه مسافري نداريد کسي خبري be شما مي دهد ke اين خبر مي تواند خوش باشد .

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  ترانه : شما بشاشيت خود ra تا be هنگام پيري حفظ خواهيد کــرد .

  آواز خواندن : شادماني

  شنيدن آواز : عروسي

  آواي پرنده : جشن و سرور در محيطي سر باز ؛ عشق خالصانه

  همراه شدن ba عده اي ke ترانه سر داده اند : شادماني ؛ بي غمي

  شعر خواني : مشکلات

   

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  اگر در خواب آواز شادى شنيديد ؛ بدانيد كه در آينده خبرهاى بسيار خوبى دريافت خواهيد كرد ... شنيدن آواز غمگين در خواب نيز براى شما خبرهاى بدى ra be همراه خواهد داشت ... اگــر ديديد كه در جمعى در حال آواز خواندن دسته جمعى مى ‏باشيد ؛ علامت آن اســت كه داراى دوستان بسيار خوب و وفادارى مى ‏باشيد .

  اگر ديديد كه در حال خواندن آواز شاد هستيد ؛ نشانه‏ آن اســت كه اتفاقات بسيار خوشحال ‏كننده ‏اى در حال رخ دادن اســت ... اگــر در خواب ديديد كه ba شخص ديگرى در حال خواندن هستيد ؛ علامت آن اســت كه ba يك فرد بسيار خوب و متشخص دوست خواهيد شــد .

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  آواز خواندن دو نفره در خواب ؛ تعبير خوبى بر عشاق دارد ... تعبير آن وصال و زندگى لبريز از صلح و صفا مى ‏باشد ... اگــر ديديد كه دو خواننده ba يكديگر آواز دو نفره ra اجرا مى‏ كنند ؛ بيانگر آن اســت كه از يك فرد ناشناس خبر بدى دريافت خواهيد كرد ؛ امــا اخبار ديگر كه يك دوست be شما مى ‏دهد ؛ شما ra بسيار خوشحال خواهد كرد .

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  شما آواز مي خوانيد : ناكامي و تنهايي

  ديگران آواز مي خوانند : شادي نا خواسته

  يك آواز خوان : حسادت درعشق

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE