تعبير خواب آوار

 

 • تعبير خواب آوار
 •  

  براي مشاهده « تعبير خواب آوار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آوار

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  ديدن آوار خوب نيست نه براي زن و نه براي مرد ... اگــر کسي در خواب شاهد فرو ريختن آوار باشد خواب او از حادثه اي غير مترقبه خبر مي دهد و اگــر ببيند آوار از جايي ke مي شناسد پايين آمد در محيط خانواده برخوردي نامطلوب خواهد داشت ke be او لطمه وارد مي آيد و اگــر جايي ke آوار آمده نا آشنا باشد حادثه قطعي اســت ليکن سهم بيننده خواب از نتايج آن مختصر اســت ... اگــر آوار در خانه خودش باشد تنزل مقام ميابد و نزد مردم ارزش و اهميت خود ra ازدست مي دهد ... be هــر حال ديدن آوار در خواب نيکو نيست .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE