تعبير خواب آهو

 

 • تعبير خواب آهو
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آهو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آهو

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر ببيند كه آهو ra فرا گرفت ؛ دليل كه كنيزك خوب روي او ra حاصل شــود ... اگــر ببيند كه گلوي آهو ra ببريد ؛ دليل كه دوشيزگي دختري ra be برگيرد ... اگــر ببيند كه آهو ra از قفا گلو ببريد ؛ دليل كه ba كنيزكي be خلاف شريعت مجامعت كند ... اگــر ببيند كه پوست آهو ra بكند ؛ دليل كه ba زني غريب زنا كند ... اگــر ببيند كه پوست آهو همي خورد ؛ دليل كه او ra از زني خوب روي مالي حاصل شــود ... اگــر ببيند كه پوست آهو يا گوشت يا پيه او ra عايد شــد ؛ دليل كه او ra از زن مال رسد ... اگــر ببيند كه آهو ra بكشت ؛ دليل كه از قِبَل زن اندوهگين شــود .

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  اگر ببيند كه بي آن كه گرد آهو رود ؛ آهو بيفكند ؛ دليل كنيزكي يا زني ra دوشيزگي ببرد ... اگــر ببيند كه آهو وقت شكار بيفكند ؛ دليل كه غنيمت يابد ... اگــر ببيند كه آهو در خانه او بِمُرد ؛ دليل كه از جهت زن ؛ غم و اندوه be او رسد ... اگــر ببيند كه آهو ra be سنگ يا تيز زد ؛ دليل كه سخن ناسزا گويد زني ra .

   

  جابر مغربي مي گويد :

  اگر ببيند بچه آهو ra گرفت يا كسي بدو داد ؛ دليل كند كه وي ra از كنيزكي فرزند آيد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

  ديدن آهو در خواب بر چهار وجه است

  اول : زن

  دوم : كنيزك

  سوم : فرزند

  چهارم : منفعت از زنان

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ ديدن آهو در خواب تعبير خوبي دارد ؛ براي افراد جوان نشانه دوستي هاي پاك و عميق اســت ... براي افراد متأهل‌‌ نشانه زندگي آرام و دور از دغدغه اســت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد آهو شكار كرده ايد ؛ علامت آن اســت كه در دست دشمن گرفتار خواهيد شــد و در اهداف خود شكست خواهيد خورد .

  3- اگــر آهو ra در خواب be صورت آزاد ديديد ؛ دليل آن بود كه شما ba تصميم نادرست ؛ شانس بزرگى ra در زندگى از دست خواهيد داد ... اگــر آهوى رام ra ديديد ؛ ba بچه‏ هاى خود اوقات و احوال خوبى خواهيد داشت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE