تعبير خواب آهن

 

 • تعبير خواب آهن
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آهن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آهن

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  آهن معمول be خواب ديدن ؛ خادم بود و اگــر نه معمول بود چيزي از متاع دنيا بدو رسد ؛ be قدر آهن .  و اگــر كسي ببيند كه آهن be وي دادند ؛ دليل كه از متاع دنيا be قدر آن آهن كسي چيزي بدو بخشد .

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  هر آهن كسي be خواب ببيند كه آن be سبب صلاح دارد ؛ از منسوب پادشاه بود .  و اگــر ببيند كه آهن از سنگ بيرون مي آورد ؛ دليل كند كه او ra سختي پيش آيد .

   

  جابر مغربي مي گويد :

  اگر كسي be خواب ببيند كه آهنگري مي كرد و نه اهل آن كار بد ؛ دليل كه او ra ba كسي خصومت افتد و اگــر آهنگر بود ؛ دليل اســت كه بر خير و منفعت ... بعضي از معبران گفته اند : آهنگر be تاويل ؛ پادشاه بزرگ اســت و دادگر .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

  هر چيز كه از آهن در خواب ببيند ؛ حتي از سوزن باشد ؛ آن هم منفعت و قوه و ولايت و توانايي و ظفر يافتن بر دشمن اســت .

   

  يوسف نبي عليه السلام مي گويد :

  ديدن آهن و مس و روي و ارزيروغيران تعلق be منفعت دنيا دارد .

  ديدن آهن قوت ظفر بود .

   

  ليلا برايت مى گويد :

  ديدن آهن در خواب ؛ be معنى قوت ؛ مقاومت ؛ و گاهى مقاومت در مقابل نقشه‏ هاى خودتان اســت ... اگــر ديديد كه آهنگرى مى‏ كنيد ؛ بيانگر آن اســت كه دچار زحمت و دردسر زيادى مى ‏شويد ... ديدن آهن گداخته در خواب ؛ be معنى عشق آتشين اســت ... اگــر زنجير آهنى ra در خواب خود ديديد ؛ بدانيد آينده‏ ى شما بسيار مبهم و تاريك خواهد بود .

   

  آني بيتون مى ‏گويد :

  1- ديدن آهن در خواب ؛ علامت پريشاني و اندوه در زندگي اســت .

  2- اگــر در خواب احساس كنيد زير سنگيني وزن آهن از پا در مي آييد ؛ علامت آن اســت كه از نظر روحي سرگرمي هايي be دست مي آوريد ؛ ولي از نظر مادي زيان خواهيد ديد .

  3- اگــر خواب ببينيد ba وسيله اي be آهن ضربه مي زنيد ؛ نشانه آن اســت كه فردي خودخواه هستيد و ba اين خود خواهي be ديگران آسيب وارد مي كنيد .

  4- اگــر در خواب ببينيد توليدكننده آهن هستيد ؛ نشانه آن اســت كه براي كسب ثروت be كارهايي نادرست دست مي زنيد .

  5- اگــر خواب ببينيد آهن مي فروشيد ؛ نشانه آن اســت كه در زندگي توفيق چنداني نمي يابيد و دوستانتان افرادي قابل معاشرت نخواهند بود .

  6- ديدن آهن زنگ زده در خواب علامت فقر و نااميدي اســت .

  7- اگــر در خواب ببينيد قيمت آهن لرزان مي شــود ؛ علامت آن اســت كه در مي يابيد ثروت تنها عامل پيروزي در زندگي نيست .

  8- اگــر در خواب ببينيد قيمت آهن گران مي شــود ؛ علامت آن اســت كه در تاريكي آينده روزني پراميد و نوراني خواهيد ديد .

  9- ديدن آهن گداخته در خواب ؛ علامت آن اســت كه اگــر be درستي از انرژي خود استفاده نكنيد ؛ شكست خواهيد خورد .

   

  در كتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  خواب تكه هاي آهن : گرفتاري و دردسر در آينده نزديك

  آهن خاكستري : خودتان ra بيشتر كنترل كنيد .

  آهن سياه : دوستان شما ra فريب مي دهند .

  آهن ذوب شده : خوشبختي

  آهن گداخته : مشاجره

  آهن مي خريد : خبرهايي از خارج از كشور be شما مي رسد .

  آهن مي فروشيد : be راحتي پول در خواهيد آورد .

  آهن مي بريد : موفقيت شما be تاخير مي افتد .

  روي آهن چكش مي زنيد : موفقيت در عشق

  يك اطوي آهني : منفعت مالي

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE