تعبير خواب آماس

 

 • تعبير خواب آماس
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آماس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آماس

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  ديدن آماس درخواب ؛ مال اســت ... اگــر ببيند كه بر تن او آماس پديد آمده بود ؛ دليل كند كه be قدر آن ؛ او ra مالي حاصل گردد .

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر ببيند كه بر تن او آماس بود ؛ چنانكه او ra رنج نمايد ؛ دليل كه be قدر آن مال حلال يابد ... اگــر آماس چنان نباشد كه بدو رنج نمايد ؛ دليل بر مال حرام كند .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

  ديدن آماس بر تن ؛ پنج وجه است

  اول : مالش زياد گردد .

  دوم : زني ba منفعت خواهد

  سوم : پسري برايش خواهد آمد .

  چهارم : حاجتش روا گردد .

  پنجم : ايمن گردد از غمها

  اگر هــمــه تن خود ra آماس ببيند ؛ دليل كه اين پنج چيز كه ياد كرديم او ra حاصل گردد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE