تعبير خواب آلو

 

 • تعبير خواب آلو
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آلو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آلو

   

  يوسف نبي عليه السلام مي گويد :

  ديدن آلو و ميوه هايي ديگر تعلق be خوشدلي دارد .

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  اگر در خواب آلو سرخ و سياه ra be وقت خود ببيند ؛ دليل بر مال و خواسته بود و آلوي زرد ؛ دليل بيماري اســت ... اگــر ببيند كه آلوي زرد يا سرخ و سياه كه be طعم شرين بود فراگرفت ؛ يا كسي بدو داد و خورد ؛ دليل كه be قدر آن مال و خواسته بيابد ... اگــر ببيند آلوي زرد خورد و وقت آن نبود ؛ دليل بر غم و اندوه و مصيبت و خصومت و اگــر be طعم ترش بود بهتر اســت .

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  آلو ديدن در خواب اگــر سرخ و سياه باشد مال و ثروت و پول اســت تعداد آن be مقدار پولي ke be دست مي آوريد مربوط مي شــود ؛ اگــر ببينيد ke مثلا يک وانت پر از آلو داريد پولي هنگفت be دست مي آوريد امــا آلوي زرد در خواب خوب نيست چــون نشاني از بيماري و رنجوري اســت ... خوردن آلو اگــر در فصل آن باشد و be دهان خوش طعم و شيرين بيايد نيکو اســت و اين ra مي گويد ke شادکام مي شويد و توفيق حاصل مي کنيد .  چـنـانـچه در فصل نباشد و be دهان بد طعم بيايد غم و اندوه اســت و خبر از گرفتاري مي دهد ... آلوي ترش عشق اســت و نوعي برخورد عاطفي حاد .

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ ديدن آلوهاي نارس و كال در خواب ؛ نشانه عدم آسودگي خود و نزديكان اســت .

  2ـ ديدن آلوهاي رسيده در خواب ؛ علامت be دست آوردن موقعيت هايي شادي بخش اســت كه مدتي كوتاه از آن بهره خواهيد برد .

  3ـ خوردن آلو در خواب ؛ نشانه آن اســت كه ba ديگران تفريحات زودگذري ra تجربه خواهيد كرد .

  4ـ چيدن آلو در خواب ؛ نشانه رسيدن be آرزوهايي اســت كه ba ثبات و هميشگي نيست .

  5ـ اگــر خواب ببينيد از روي زمين آلو جمع مي كنيد ؛ علامت آن اســت كه ناچار خواهيد پذيرفت آرزوهايتان برآورده نخواهد شــد و زندگي انسان تنها راحتي و آسودگي نيست بلكه سختي و اندوه نيز جايي ويژه در زندگي انسان ها دارد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE