تعبير خواب آله

 

 • تعبير خواب آله
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آله » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آله

   

  حضرت دانيال (ع) مي گويد :

  آله در خواب ؛ پادشاهي ba هيبت و ستمگر چنانكه هــمــه كس از او بترسد ... اگــر ببيند آله ra فراگرفت يا شخصي بدو داد و آن آله فرمانبر و مطيع او بود ؛ دليل كه در نزد پادشاه ؛ خاص و مقرب شــود ... اگــر ديد آله او ra برگرفت و بر هوا برد ؛ دليل كه be فرمان پادشاه سفري نمايد و در آن بزرگي و ناموري يابد .

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  اگر ديد آله be كوچه فرود آمد ؛ دليل كه پادشاه در آن كوچه فرود آيد ... اگــر ببيند مردم آن كوچه آله ra كشتند ؛ آن از مملك معزول شــود يا هلاك گردد ... اگــر ببيند آله وي ra بگرفت دليل كه در پناه پادشاه شــود ... اگــر ببيند آله از دهان ؛ چيزي درآورد و بدو داد دليل كه بقدر آن چيز ؛ از پادشاه عطا يابد ... اگــر ببيند آله از دست او بپريد ؛ رشته يا چيز ديگر در دست او بماند ؛ دليل كه پادشاه بر وي خشم گيرد و او از خود دور گرداند و چيزي از مال او بستاند .

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر ببيند كه از آله شكار همي گرفت دليل كه مال و خزانه پادشاه در تصرف او درآيد ... اگــر ببيند آله وي ra be منقار يا be چنگال برد ؛ دليل كه او ra از پادشاه زحمت و بلا رسد و مالش بستاند ... اگــر ببيند ba آله جنگ و نبرد همي كرد ؛ دليل كه او ra ba پادشاه جنگ و خصومت اســت ... اگــر ببيند آله بخورد يا پر او ra بكند ؛ دليل كه بقدر آن از پادشاه مال و نعمت يابد ... اگــر ببيند كه آله بر سر و روي وي نشسته بود ؛ دليل كه وي ra پسري آيد و پادشاه شــود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE