تعبير خواب آفريقا

 

 • تعبير خواب آفريقا
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آفريقا » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آفريقا

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  خواب آفريقا : منفعت مالي

  آفريقا ra روي نقشه مشاهده مي كنيد : دارايي شما ازدياد پيدا مي كند .

  به تنهايي be آفريقا سفر مي كنيد : دوستان جديد پيدا مي كنيد .

  با ديگران be آفريقا سفر مي كنيد : مرتكب كارهاي بي دليل و قابل سرزنش خواهيد شــد .

  رفتن be آفريقا : شادي بزرگ

  از آفريقا بر مي گرديد : مصيبت بزرگي در انتظار شماست .

  شما be آفريقا تبعيد شده ايد : شانس و خوشبختي

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE