تعبير خواب آفتابه

 

 • تعبير خواب آفتابه
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آفتابه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آفتابه

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  آفتابه در خواب ؛ زن خادمه اســت ؛ يا كنيزك ؛ كه چراغ خانه بدو تسليم كنند ... بعضي از معبران گفته اند : آفتابه خادمه قومي بود ؛ كه آن قوم be طاعت او گردند و از معصيت پرهيز كنند ... اگــر ببيند كه آفتابه نو داشت ؛ يا كسي بدو داد ؛ دليل كند كه وي خادمه يا كنيزكي حاصل شــود ... اگــر ببيند كه آفتابه بشكست ؛ دليل اســت كه خادمه يا كنيزك بيمار گردد و يا بميرد ... اگــر ببيند كه آفتابه او ضايع گردد ؛ دليل كه خادمه يا كنيزك وي بگرزيد ؛ يا از او جدا شــود .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

  آفتابه در خواب بر نه وجه است

  اول : زن

  دوم : خادم

  سوم : كنيزك

  چهارم : قوام ؛ استواري و پايداري

  پنجم : تن ؛ بدن ؛ اندام

  ششم : عمر زياد

  هفتم : مال و نعمت

  هشتم : خير و بركت

  نهم : راحت زنان

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  در قديم ke برده داري مرسوم بود و افراد متمکن کنيز و غلام نگهداري مي کــردنــد آفتابه be کنيز و غلام و بيشتر be کنيزک تعبير مي شــد ولي اکنون ke برده داري مرسوم نيست مي توان آفتابه ra be خدمتکار خانه نسبت داد ke اين نيز تاويلي پسنديده نيست ... معبران گذشته نوشته اند اگــر کسي در خواب ببيند ke آفتابه اي نو و تازه در خانه دارد کنيزکي be او هديه مي شــود يا از بازار مي خرد و چـنـانـچه مشاهده کــرد آفتابه اش شکسته اســت خدمتکار و کنيزش بيمار مي شــود ... آفتابه وسيله اي اســت براي انتقال آب از حوض يا آبگير be نقطه اي دورتر از محل استقرار آب ؛ پــس هــر نوع وسيله اي ke بتواند جوابگوي اين نياز باشد ياري دهنده و کمک رساننده اســت ... چــه خادم خانه باشد چــه بانوي خانه و چــه فرزند بيننده خواب ... ba اين تعريف چـنـانـچه آفتابه اي در خواب ديديم ba مراجعه be موقعيتي ke در محيط خانواده داريم مي توانيم قياس کنيم ke be چــه کسي برمي گردد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE